close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH

 • Wiza Schengen - wykaz dokumentów

   

  Jeżeli zaplanowaliście Państwo odbycie podróży do Polski z wizytą służbową, turystyczną lub prywatną należy złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy krótkoterminowej, która jest wizą Schengen pozwalającą na pobyt w Polsce jak również w państwach układu Schengen,  w okresie do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy.

   

  Do państw układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry,  Włochy.


   

  Informujemy, że w ramach podpisanej umowy pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie a Spółką VF Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

  Łuck, ul. Krywyj Wał 31

  Równe, ul. Petlury 22

  Tarnopol, ul. Tancorowa 14   

  W celu umówienia się na złożenie dokumentów prosimy o bezpośredni kontakt z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych:

  telefon do Call Centre -

  +38 044 5955151

  + 38 032 2351776

  + 38 032 2424564

  +38 050 4193010

  + 38 067 3430480

  +38 093 1755503

  e-mail:  info@polandvisa-ukraine.com

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.polandvisa-ukraine.com/

   

  UWAGA!! W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych ankiety wizowe należy wypełniać ręcznie. Formularz wniosku wizowego. W przypadku składania dokumentów w konsulacie ankiety wizowe należy zarejestrować i wypełnić poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ (wnioski nie zarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane w konsulacie).

  Aby otrzymać wizę Schengen należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jednolity wykaz dokumentów wymaganych od wnioskodawców wizowych na Ukrainie

   

  1. Dokumenty podstawowe wymagane od wszystkich wnioskodawców wizowych

    

   1) Formularz wniosku wizowego wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim - transliteracja) i podpisany w pkt. 37 i 38. W przypadku nieletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

   W przypadku nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

    

   2) Dokument podróży oraz kopia pierwszej jego strony z danymi personalnymi. Osoba ubiegająca się o wizę winna dołączyć ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

   - jest ważny co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich.

   - zawiera przynajmniej dwie wolne strony (przeznaczone na wizy).

   - został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

   W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

    

   3) kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm przyklejone na formularzu ankiety wizowej, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. W przypadku posiadania w dokumencie podróży zdjęcia w okularach, do wniosku należy załączyć zdjęcie w okularach. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć zostały określone w artykule 10 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

    

   4) Ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z artykułem 15 pkt. 3  Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, powinno być ważne na całym terytorium państw strefy Schengen  obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych- pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez ukraińską firmę ubezpieczeniową (dane firm uprawnionych do wystawiania polis zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie)  lub polską firmę ubezpieczeniową.

    

   5) Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy  o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu. W przypadku dowodów osobistych nowego typu dodatkowo oryginał oraz kopia urzędowego poświadczeń meldunku. W przypadku obywateli państw innych niż Ukraina - karta stałego lub tymczasowego pobytu.

    

   6) Osoby poniżej 18. roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym
   z rodziców:

   − każdorazowa pisemna zgoda rodzica/rodziców.

   Zgoda ta musi być opatrzona pieczęcią notariusza i przedłożona w oryginale.

   Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica,

   − zgoda nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko,

   − oryginał lub kopia zagranicznego lub krajowego paszportu rodziców,

   − akt urodzenia – oryginał i kopia.

    

  2. Niezależnie od dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1 – 6 wnioskujący o wydanie wizy Schengen powinni przedstawić dodatkowo następujące dokumenty:

    

   1. Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą:

    

   1.1 Pracownicy najemni:

   − zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu.

   Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki firmy i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa,

   − wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

    

   1.2 Prywatni przedsiębiorcy:

   − licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie

   lub

   − ostatnia deklaracja podatkowa.

    

   1.3 Osoby niepracujące:

   − pisemna, podpisana deklaracja przedstawiająca sytuację finansową osoby podróżującej.

    

   1.4 Emeryci i renciści:

   − dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty.

    

   1.5 Uczniowie i studenci:

   − legitymacja ucznia / studencka lub zaświadczenie ze szkoły / uczelni.

    

   1.6 lub – w stosownych przypadkach:

   − dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia)

   lub

   − ostatnia deklaracja podatkowa (w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy).

    

   2. dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów

   podróży do strefy Schengen:

    

   Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła ww. środków finansowych mogą być następujące:

    

   2.1 Sponsorowanie:

   − gwarancja sponsora.

   − zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w urzędzie wojewódzkim);

   − gwarancja strony trzeciej na Ukrainie (gwarancja musi zawierać potwierdzanie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji).

    

   2.2  Środki własne:

   − wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków

   oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy

   lub

   − czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie

   podpisane – oryginał i kopia.

    

   3. Dokument potwierdzający zakwaterowanie 

   − zapewniane przez osobę przyjmującą lub podmiot przyjmujący

   lub

   − rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie.

    

   4. Opłata wizowa

   -  dowód dokonania wpłaty

    

   

  III. Dokumenty dotyczące celu wizyty:

   

  UWAGA - zaproszenia powinny zawierać następujące informacje:

  a) w odniesieniu do osoby zapraszanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej;

  b) w odniesieniu do osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres; albo

  c) gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres

  oraz:

  - jeśli z wnioskiem występuje organizacja – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

  podpisującej wniosek,

  - jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich – numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego).

   

  C1 -  Wizy turystyczne

  1.1. Wnioskodawcy indywidualni.

  - turyści indywidualni mogą składać wnioski na podstawie potwierdzenia rezerwacji hotelu . Jest uznawany także e-voucher.

  - hotel w Polsce musi być opłacony w co najmniej 50 procentach (e-voucher 100%), w innym kraju Schengen - w 100 %.

  - złożenie dokumentów na podstawie rezerwacji w turystycznym portalu internetowym jest możliwe pod warunkiem przedstawienia wydruku z portalu i potwierdzenia opłaty hotelu w co najmniej 50% (przelew, faktura itp.).

  - w przypadku podróży również do innych państw Schengen wymagany jest plan podróży.

   

  1.2. Osoby wyjeżdżające w ramach grupowej turystyki religijnej

  - zaproszenie z polskiej strony podpisane przez osobę odpowiedzialną za pobyt osób przyjeżdżających, które zawiera: dane podmiotu przyjmującego – zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail); oznaczenie podmiotu wysyłającego, gwarancję zabezpieczenia noclegu i wyżywienia przyjeżdżającym

  - pismo ze strony ukraińskiej podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację pielgrzymki, które zawiera: dane związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail);  informacje dotyczące programu, terminu oraz miejsca pobytu; listę uczestników wyjazdu  (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, adres zamieszkania na Ukrainie).

   

  C2 -  Wizy w celu odwiedzin osoby bliskiej

  - podstawowym dokumentem w przypadku wiz w celu odwiedzin jest oryginał zaproszenia z urzędu wojewódzkiego.

  - w przypadku bliskich krewnych (wstępni, zstępni, współmałżonkowie), możliwe jest zaproszenie wystawione odręcznie, pod warunkiem udokumentowania związków rodzinnych oraz potwierdzenia tożsamości zapraszającego, niezależnie od tego, czy zapraszającym jest obywatel Ukrainy czy Polski. Zapraszający obywatel Ukrainy musi być osobą zamieszkałą legalnie na terytorium RP – posiadać kartę pobytu lub wizę krajową.

   

  C3 - Wizy wydawane w celu udziału w imprezach sportowych.

  - pisemny wniosek organizacji przyjmującej: właściwych organów, krajowych związków sportowych lub krajowych komitetów olimpijskich państw członkowskich.

  - pismo z ukraińskiej strony potwierdzające, że dana osoba jest sportowcem

  - w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci.

   

   

  C4,D4 - Wizy wydawane w celu prowadzenia działalności gospodarczej

  4.1 Prywatni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych (wizy C)

  - pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

  - licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie lub ostatnia deklaracja podatkowa

   

  4.2 Pracownicy wyjeżdżający w celach biznesowych (wizy C)

   

  - pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

  - zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa) z informacją, że wyjazd ma charakter służbowy.

  - wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  4.3  Członkowie zarządu spółki zarejestrowanej w Polsce lub osoby będące jej współwłaścicielami

  - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce

  - w przypadku wnioskowania o wydanie wizy krajowej: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

   

  4.4 - Wizy dla kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego. (wizy C)

   

  - pisemny wniosek sporządzony przez krajowe ukraińskie stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość podróży.

   

  C5,D5 - W celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

  - oryginał Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium RP, zarejestrowanego w  Powiatowym Urzędzie Pracy 

   

  C6,D6- W celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art.60 Ust. 1., pkt. 5

  6.1 - Zezwolenie na pracę

  - oryginał zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę.

  6.2 - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych

  - umowa o pracę : dane paszportowe osoby zaproszonej, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji

  - świadectwo/dyplom polskiej szkoły lub uczelni

  6.3 - Naukowcy

  - oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zamiar zatrudnienia wnioskodawcy.

   

  C7 - Wizy wydawane w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności

  - pisemny wniosek organizacji przyjmującej z informacją o terminach konferencji / imprezy  o charakterze kulturalnym

  C8 - Wizy wydawane dla uczestniczących w wizytach oficjalnych przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej.

  - oficjalne zaproszenie strony polskiej wystosowane do strony ukraińskiej (kopia)

  - pismo ukraińskiego organu potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę wyjeżdza w celu wykonywania zadań służbowych jest członkiem ukraińskiej delegacji  przedstwicielem organu państwowego lub organizacji międzynarodowej, udającej się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany oraz imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe w państwie członkowskim.

   

  C9,D9 – Wizy w celu odbycia studiów

  -pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

   

  C10,D10 – Wizy w celu odbycia stażu zawodowego

  - oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu: dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS); dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo);  informacja o zakresie obowiązków stażysty.

  - informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

  C11,D11 - Wizy celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy

  - zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. W przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum należy dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

   

  C12,D12 – Wiza w celu dydaktycznym

  - zaproszenie od polskiej placówki: pełna nazwa, adres, numer kontaktowy, numer rejestracyjny (NIP, REGON, KRS), dane paszportowe osoby zapraszanej, obywatelstwo, miejsce pracy oraz aktualne stanowisko

   

  C13, D13 – W celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

  - zaproszenie z polskiej uczelni wyższej, instytutu badawczego, PAN, itp. do udziału w projekcie badawczym

  - pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu badawczego, Akademii Nauk itp.

   

  C14, D14 – Wizy w celu leczenia

  − dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający

  konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, wskazanie ewentualnej konieczności obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu.

   

  C16,D16 – Wizy w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej

  - zaproszenie od przewodniczącego organu administracji państwowej, samorządowej, zaprzyjaźnionego miasta, stowarzyszenia / organizacji studenckich np. ERASMUS

  - pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu, organu administracji państwowej, samorządowej. W przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) pismo ze strony ukraińskiej nie jest wymagane.

   

  D18 - Posiadacze Karty Polaka:

   - oryginał i kopia Karty Polaka.

   

  C 23, D23 – Wizy wydane w innym celu

   

  1. -  Odwiedzanie cmentarzy

   - oryginał dokumentu, potwierdzającego fakt istnienia i utrzymywania grobu lub zaświadczenie z Czerwonego Krzyża

   - dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego z pochowanym

  2. - Krewni biorący udział w pogrzebie

   - dokument potwierdzający zgon

   - dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego ze zmarłym

  3.  -  Wizy dla obywateli Ukrainy przesiedlonych z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r oraz ich krewnych.

   

  - oryginał orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny lub Oryginał dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie lub oryginał dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego urzędu potwierdzający fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego na podstawie umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r.

  - w przypadku dzieci i wnuków osób przesiedlonych, a także współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta należy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.

  4. - Przedstawiciele wspólnot religijnych

  - pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie (nazwa i dane teleadresowe wspólnoty, informacja o formie prawnej rejestracji, określenie celu, czasu trwania i częstotliwości podróży przedstawiciela, określenie zakresu reprezentacji przedstawiciela - np. pełnienie posługi jako ksiądz, kapłan cerkwi prawosławnej, rabin, imam etc.).

  5.Dziennikarze oraz personel techniczny podróżujący w celach innych niż kulturalne

  - oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zawodowym dziennikarzem – (karta prasowa wydana przez Narodowe Zrzeszenie Dziennikarzy Ukrainy albo jeden z następujących dokumentów poświadczony przez pracodawcę: " Świadectwo rejestracji urzędowej drukowanego środka przekazu masowego" lub  „Świadectwo rejestracji urzędowej agencji informacyjnej" lub „Licencja transmitowania TV i radia”) albo dokument potwierdzający, że osoba jest członkiem personelu specjalistycznego towarzyszącym dziennikarzowi w celach zawodowych

  - pismo od pracodawcy potwierdzające cel podróży jako zgodny z wykonywaniem obowiązków służbowych

  23.6 - Podróżujący w celu realizacji zezwolenia na pobyt

  - decyzja wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt wnioskodawcy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: