close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK WIZOWY

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU WIZOWEGO
  • wniosek wizowy należy wypełnić w języku polskim (ukraińskim, rosyjskim, angielskim) na komputerze, maszynie lub pismem naśladującym druk, bez skreśleń i poprawek, zgodnie z odpowiednimi wpisami zawartymi w dokumencie podróży
  • wszystkie punkty wniosku muszą być wypełnione
  • do kwestionariusza wizowego musi być dołączona kserokopia strony paszportu zawierającej dane osobowe, kserokopia pierwszej strony, strony z adnotacją o zameldowaniu wewnęrtznego paszportu obywatela Ukrainy oraz inne niezbdne dokumenty
  • w lewym, górnym rogu należy przykleić jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • kwestionariusze nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane


   

    SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB WYPEŁNIANIA NOWEGO WNIOSKU WIZOWEGO SCHENGEN

  1. Należy wpisać nazwisko. Wpis musi być dokładnie taki, jaki został umieszczony w paszporcie
  2. Wpisują osoby, które wcześniej posiadały inne nazwisko. Jeżeli nie dotyczy, należy wstawić znak "-"
  3. Należy wpisać imię. Wpis musi być dokładnie taki, jaki został umieszczony w paszporcie
  4. Należy wpisać datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
  5. Należy wpisać aktualną nazwę miejscowości urodzenia
  6. Należy wpisać aktualną nazwę kraju urodzenia
  7. Należy wpisać aktualnie posiadane obywatelstwo. Również należy wpisać obywatelstwo w momencie urodzenia
  8. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  9. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, według aktualnego stanu
  10. Należy wpisać nazwisko, imię (zgodnie z paszportem), adres i obywatelstwo osoby, posiadającej prawa rodzicielskie lub jest opiekunem prawnym w dniu wypełnienia (jeżeli różni się od adresu wnioskodawcy).
  11. Należy wpisać numer kodu identyfikacyjnego.
  12. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat zgodnie z dokumentem przedkładanym w urzędzie.
  13-16. Należy wpisać informacje dotyczące dokumentu podróży, w tym w punkcie 15 wpisać nazwę organu wystawiającego dokument i miejscowość, w której został wystawiony.
  17. Należy wpisać adres pocztowy (zgodnie z zameldowaniem) oraz adres poczty elektronicznej wnioskodawcy i numery telefonów kontaktowych.
  18. Obywatele Ukrainy przebywający na jej terytorium wstawiają znak "-", pozostali wypełniają w zależności od stanu faktycznego
  19. Należy wpisać aktualnie zajmowane stanowisko
  20. Zatrudnieni wpisują nazwę i dokładny adres oraz telefon pracodawcy. Uczniowie i studenci - nazwę i adres uczelni
  21. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  22. Należy wpisać nazwę kraju docelowego
  23. Należy wpisać nazwę kraju do którego następuje pierwszy wjazd
  24. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  25. Należy wpisać ilość dni planowanego czasu pobytu w strefie Schengen
  26. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  27. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  28. Należy wpisać w przypadku tranzytu, jeżeli nie dotyczy, wstawić znak "-"
  29. Należy wpisać datę planowanego przyjazdu do strefy Schengen
  30. Należy wpisać datę planowanego wyjazdu ze strefy Schengen
  31. Należy wpisać dane osób zapraszających (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu)
  32. Należy wpisać dane firmy/organizacji zapraszającej (adres, numer telefonu i faksu)
  33. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat i wyjaśnić informację
  34-35. Należy wypełniać członkom rodziny obywatela UE lub OEG, jeżeli nie dotyczy, wstawić znak "-"
  36. Należy wpisać miejscowość i datę wypełnienia wniosku
  37.  Należy złożyć podpis
   

    SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIZOWEGO - POLSKA WIZA KRAJOWA

  1. Należy wpisać nazwisko. Wpis musi być dokładnie taki, jaki został umieszczony w paszporcie
  (w transkrypcji łacińskiej)
  2. Wpisują osoby, które wcześniej posiadały inne nazwisko. Jeżeli nie, wpisać
  "nie posiadałem/nie posiadałam"
  3. Należy wpisać imię. Wpis musi być dokładnie taki, jaki został umieszczony w paszporcie
  (w transkrypcji łacińskiej)
  4. Należy wpisać datę urodzenia zaczynając od roku
  5. Należy wpisać w przypadku posiadania albo wpisać "nie posiadam".
  6. Należy wpisać aktualną nazwę miejscowości i kraju, w którym się urodziło
  7. Należy wpisać aktualnie posiadane obywatelstwo
  8. Należy wpisać obywatelstwo, jakie się otrzymało w momencie urodzenia
  9. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  10. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, według stanu aktualnego
  11. Należy wpisać imię ojca (bez względu na to, czy żyje, czy też nie)
  12. Należy wpisać imię matki (bez względu na to, czy żyje, czy też nie)
  13. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat zgodnie z dokumentem przedkładanym
  w urzędzie
  14-17. Należy wpisać informacje dotyczące przedkładanego dokumentu,
  w tym w punkcie 15 wpisać nazwę organu wystawiającego dokument i miejscowość,
  w której został wystawiony
  18. Obywatele Ukrainy przebywający na jej terytorium wpisują "na stale zamieszkuję w Ukrainie", pozostali wypełniają
  w zależności od stanu faktycznego
  19. Należy wpisać aktualnie wykonywany zawód
  20. Zatrudnieni wpisują nazwę i dokładny adres oraz telefon pracodawcy.
  Studenci - nazwę i adres uczelni
  21. Należy wpisać nazwę kraju docelowego
  22-24. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  25. Należy wpisać ilość dni, na które ma opiewać wiza w okresie swojej ważności
  26. Należy wypełnić w przypadku posiadania, jeżeli nie, wpisać "nie posiadałem/nie posiadałam"
  27. Należy wpisać w przypadku tranzytu lub wpisać "nie dotyczy"
  28. Należy wpisać nazwy państw, do których odbyło się podróże w ciągu ostatnich
  5 lat, lub wpisać "nie było"
  29. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat
  30. Należy wpisać datę, od której ma nastąpić planowany wjazd
  (pierwszy w przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną)
  31. Należy wpisać datę, do której ma nastąpić planowany wyjazd
  (ostatni w przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną)
  32. Należy wpisać nazwę przejścia granicznego, przez które nastąpi wjazd
  (pierwszy - w przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną) do krajów strefy Schengen
  33. Należy wpisać, jakim środkiem transportu nastąpi wjazd do krajów strefy Schengen
  34. Należy wpisać dane strony przyjmującej
  35-36. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat i uszczegółowić informację
  37-42. Należy wypełnić, gdy wpisani do paszportu wnioskującego członkowie rodziny
  towarzyszą mu w podróży do krajów strefy Schengen. Jeżeli są wpisani, a nie towarzyszą lub nie ma
  stosownych wpisów w rubrykach należy wpisać "nie dotyczy"
  43. Należy wypełniać członkom rodziny obywatela UE lub OEG albo wpisdać "nie dotyczy"
  45. Należy wpisać adres wnioskującego w kraju zamieszkania
  46. Należy wpisać numer telefonu kontaktowego
  47. Należy wpisać miejscowość i datę, w których nastąpiło wypisanie wniosku
  48. Należy złożyć podpis


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: