close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA WYBORCÓW

 •  

   

  OBWIESZCZENIE

  Konsula RP w Łucku

  z dnia 28 września 2015 r.

  o numerze i granicach obwodu głosowania, o siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o zasadach udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  w dniu 25 października 2015 roku

   

  Na podstawie art. 16 §§ 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz. U.
  z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1459) zawiadamiam, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r., na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Łucku utworzony został jeden obwód głosowania:

   

   

  Nr obwodu głosowania

  Nazwa i siedziba obwodowej komisji wyborczej

  Granice obwodu głosowania (obszar obwodu głosowania)

   

   

   

  202

  Obwodowa Komisja Wyborcza w Łucku

   

  Konsulat Generalny RP

  w Łucku

  ul. Dubniwska 22b

  43010 Lutsk

   

  Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

   

   

  Obwody: wołyński, rówieński, tarnopolski

   

  Obwodowa komisja wyborcza Nr 202 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

   

  Głosowanie odbędzie się  w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 7:00-21:00 czasu miejscowego.

   

  Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:

   

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport,
  • zostanie wpisany do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach.

  Umieszczenie danych osoby w spisie wyborców -

   

  1. Osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała w Polsce a przebywająca czasowo
   za granicą, dalej zwana „wyborcą”, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 22 października 2015 roku.

   

  Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zgłoszeń do spisu wyborców prowadzonego przez Konsula RP w Łucku można dokonywać:

   

  1. za pośrednictwem portalu ewybory pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl
  2. ustnie, bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b)
   w dni pracy urzędu, w godzinach urzędowania (8:15-16:15)
  3. telefonicznie, nr tel.: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”
  4. e-mailowo:  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory do Sejmu RP
   i Senatu RP”)
  5. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
  6. faksem, nr faksu: +380 332 280 654.

  W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • nazwisko i imię (imiona),

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

  • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców
  (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

   

  W przypadku korzystania z innych sposobów rejestracji niż za pomocą systemu ewybory wyborca powinien podać wszystkie dane wymagane do rejestracji oraz dane do kontaktu,
  z których konsul będzie mógł skorzystać w przypadku konieczności sprostowania ewentualnych pomyłek. Wyborca powinien również złożyć deklarację odnośnie sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie).

   

  1. Wyborca, który został wpisany do spisu wyborców przez Konsula RP w Łucku może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Łucku ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
  1. ustnie w siedzibie Konsulatu: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk,
  2. telefonicznie, nr tel: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”,
  3. e-mailowo:  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory do Sejmu RP
   i Senatu RP”),
  4. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
  5. faksem, nr faksu: +380 332 280 654.

   

  Z zaświadczeniem takim można wziąć udział w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się nie później niż w 2. dniu przed dniem głosowania, to jest do dnia 23 października 2015 roku.

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

  W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

   

  Wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula nie dokonuje wcześniejszego wpisu do spisu wyborców, a jedynie zgłasza się w dniu wyborów z zaświadczeniem w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w celu wzięcia udziału w głosowaniu.

   

   

  Głosowanie korespondencyjne

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 7 października 2015 roku.

   

  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
  W zgłoszeniu podaje się:

  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

  • nazwisko i imię (imiona),

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • adres zamieszkania lub pobytu za granicą wyborcy,

  • adres zamieszkania w kraju wyborcy, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców
  (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

  • adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

  W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do niego pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

   

  Konsul niezwłocznie, jednak nie później niż 13 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, chyba że wyborca ten zadeklarował w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego z Konsulatu.

  Wyborca głosujący korespondencyjnie odsyła w kopercie na własny koszt do właściwego konsula kartę do głosowania wraz z oświadczeniem.

  Wyborca głosujący korespondencyjnie może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula.

  Wyborca głosujący korespondencyjnie może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

   

   

   

  INFORMACJA ARCHIWALNA, DOTYCZĄCA WYBORÓW PREZYDENCKICH

   

  1. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

   

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport,
  • zostanie wpisany do spisu wyborców.

  Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
  Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.

   

   

  1. Spis wyborców

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby chcące wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.


  Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub
  w formie elektronicznej.

   

  Zachęcamy do dokonania zgłoszenia do spisu wyborców za pośrednictwem portalu ewybory

   https://ewybory.msz.gov.pl

   

  Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób zgłaszania wniosków
  o umieszczenie w spisie wyborców.

   

  Zgłoszeń można dokonywać również:

  1. ustnie, bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) w dni pracy urzędu, w godzinach przyjęć interesantów (9:00-16:00),
  2. telefonicznie, nr tel.: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”,
  3. e-mailowo:  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory”),
  4. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
  5. faxem, nr faxu: +380 332 280 654.

   

  Wzór zgłoszenia do spisu wyborów znajdą Państwo tutaj. Dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem innego formularza, jednak z zachowaniem wszystkich, koniecznych danych określonych w ustawie – Kodeks wyborczy. W przypadku korzystania przez wyborców z innych sposobów rejestracji niż za pomocą systemu e-wybory zwraca się szczególną uwagę na konieczność podania przez wyborcę wszystkich danych wymaganych do rejestracji oraz danych do kontaktu, z których konsul będzie mógł skorzystać w przypadku konieczności sprostowania ewentualnych pomyłek.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.


  UWAGA!!!
  Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.


  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

   

  UWAGA!!! Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

   

  1. Głosowanie korespondencyjne

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą zamieszkujący za granicą mogą dokonać wyboru sposobu głosowania – oddanie głosu będzie możliwe osobiście w siedzibie komisji wyborczej lub korespondencyjne. Zamiaru głosowania korespondencyjnego wyborca powinien dokonać u właściwego konsula.

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r.

  Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien zgłosić konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
   

  W zgłoszeniu podaje się:

  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
  • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
  • adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

  W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

  1. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

  Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

  Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

   

  Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Łucku ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  1. ustnie w siedzibie Konsulatu: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk,
  2. telefonicznie, nr tel: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”,
  3. e-mailowo:  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory”),
  1. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
  1. faxem, nr faxu: +380 332 280 654.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.


  Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

  Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).


  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.


  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.


  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

  Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

  Konsul niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, chyba że wyborca zadeklarował w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego z Konsulatu.

  Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebrane przez wyborcę pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.

   

  W skład pakietu wyborczego wchodzi:

  • koperta zwrotna;
  • karta do głosowania opieczętowane pieczęcią konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;
  • koperta na kartę do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania";
  • instrukcja głosowania korespondencyjnego;
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

  Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwego konsula.

  Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do głosowania".

   

  Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt do właściwego konsula.

  Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula.

  Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

  Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

   

   

  Najważniejsze akty prawne i komunikaty - DO POBRANIA :

   

   

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zawiera także KALENDARZ WYBORCZY (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

   

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

   

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

   

  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

   

  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

   

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Łucku  z dnia 7 kwietnia 2015 r.

   

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.

   

  Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

   

   

  Inne akty prawne, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Informacje na temat wyborów będą również na bieżąco aktualizowane na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku: www.luck.msz.gov.pl

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: