close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • MAŁY RUCH GRANICZNY


 • Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG będą przyjmowane w specjalnie wydzielonych okienkach nr 4 i 5,  w godz. 9.00 - 14.00.    

  Do aplikacji MRG składanej w PPWW należy dołączyć :

  1) 2 aktualne fotografie 35x 45 mm

  2) paszport zagraniczny

  3) paszport wewnętrzny

  4) zaświadczenie o miejscu zameldowania wydane przez  wydział spraw obywatelskich, immigracji i rejestracji osób fizycznych YMBC Ukrainy w województwie wołyńskim

  Za pomocą linków poniżej można zapoznać sie ze wzorem przykładowo wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia MRG   

              

   


  Informacja na temat zasad Małego Ruchu Granicznego pomiędzy Polską a Ukrainą

  W dniu 1 lipca 2009 roku wchodzą w życie postanowienia umowy o Małym Ruchu Granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą. Mały Ruch Graniczny jest formą ułatwienia przekraczania granicy dla obywateli obu państw, zamieszkałych w strefie przygranicznej. W ramach Małego Ruchu Granicznego mieszkańcy strefy przygranicznej mogą regularnie przekraczać wspólną granicę, w celu przebywania w strefie przygranicznej drugiego państwa. Wyjazdy takie mogą odbywać się ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz uzasadnionych powodów ekonomicznych (nie będących działalnością zarobkową). 

  Strefę przygraniczną wyznacza obszar jednostek podziału administracyjnego Polski i Ukrainy, leżących - co do zasady - w odległości do 30 kilometrów od wspólnej granicy obu państw. Alfabetyczny wykaz wszystkich miejscowości i jednostek administracyjnych, które wchodzą w obręb strefy przygranicznej jest zawarty w Załączniku nr 1 do Protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy o Małym Ruchu Granicznym.  

  STREFA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO - MAPA

  Za mieszkańców strefy przygranicznej uznaje się osoby posiadające udokumentowane miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata oraz ich współmałżonków i dzieci (pełnoletnie i niepełnoletnie) pozostające na ich utrzymaniu.

  Podstawą przekraczania granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego jest posiadanie dokumentu zwanego „zezwoleniem".

   

  WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MRG 

    Zezwolenie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, którzy:   

  • posiadają ważny dokument podróży, uprawniający do przekroczenia granicy państwowej
  • okażą dokumenty potwierdzające fakt posiadania miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata oraz potwierdzające istnienie uzasadnionych powodów do częstego przekraczania granicy Polski i Ukrainy
  • nie są osobami wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)
  • nie są uważani za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Polski i Ukrainy jak też innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do przebywania w strefie przygranicznej drugiego państwa do 60 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy, ale nie dłużej niż łącznie 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy od dnia pierwszego przekroczenia granicy. 

  Posiadacz zezwolenia nie jest uprawniony do przemieszczania się poza strefę przygraniczną a każde naruszenie zasad Małego Ruchu Granicznego podlega sankcjom przewidzianym w przepisach wewnętrznych obu państw ( min. unieważnienie zezwolenia, grzywna, wydalenie)  

  Organami właściwymi do przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia oraz do wydawania zezwoleń są :

  - dla mieszkańców strefy przygranicznej na terytorium Polski : Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie  

  - dla mieszkańców strefy przygranicznej na terytorium Ukrainy: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie  oraz  Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.

  W celu uzyskania dokumentu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego należy złożyć do właściwych organów wypełniony formularz wniosku, ważny paszport oraz  dokumenty potwierdzające fakt posiadania miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej i ewentualne dokumenty potwierdzające istnienie uzasadnionych powodów do częstego przekraczania granicy Polski i Ukrainy. Do wniosku dołącza się 2 aktualne fotografie kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i przyciemnianych okularów. 

  Dokumenty potwierdzające fakt posiadania miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej na terytorium Ukrainy to:

  • paszport wewnętrzny obywatela Ukrainy
  • zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania wystawione przez właściwe organy ukraińskie

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia wynosi 20 Euro. Zwolnione z opłaty są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci w wieku do lat 18. Pierwsze zezwolenie jest wydawane na okres do 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży.   

  Mieszkańcy strefy przygranicznej podróżujący w ramach Małego Ruchu Granicznego mogą przekraczać granicę polsko-ukraińską przez przejścia przeznaczone dla międzynarodowego ruchu granicznego oraz przejścia przeznaczone dla Małego Ruchu Granicznego. Organy ochrony granic Polski i Ukrainy kontrolują osoby przekraczające granicę w ramach Małego Ruchu Granicznego zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, bez stemplowania zezwoleń oraz dokumentów podróży przy wjeździe i wyjeździe.  

  Osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w ramach Małego Ruchu Granicznego muszą posiadać dokument ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego koszty opieki medycznej w stanach nagłych i transportu sanitarnego do państwa zamieszkania. Dokument taki (polisa ubezpieczeniowa, certyfikat ) musi być ważny przez cały okres pobytu za granicą, jednak nie krócej niż 14 dni. Minimalna suma gwarancji ubezpieczenia wynosi 20 000 Euro.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: