close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 września 2015

  Konsulat Generalny RP w Łucku z siedzibą przy ul. Dubniwskiej 22b, 43010 Łuck, Ukraina wystawia na sprzedaż samochód marki Volvo model XC90 D5 AWD.

  Termin oględzin samochodu możliwy jest w dniach 14-28 września 2015 r., w godz.: 09.00-14.00. na parkingu Konsulatu Generalnego RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu +380 332 280 640 – wybór telefonu z menu opcji „sekretariat konsula generalnego”).

   

  Uwaga: Samochód w momencie zakupu zwolniony był z opłat celnych (nie jest rozclony), stąd też nabywca zobowiązany będzie do ich poniesienia.

   

  Warunki udziału w przetargu:

  1.         Osoby zainteresowane składają odpowiednie podanie – ofertę, które powinno zawierać:

  а) nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania aplikującego, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;

  b) proponowaną cenę i warunki jej zapłaty;

  c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem samochodu o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu wystawionego na sprzedaż”, a w przypadku rezygnacji z oględzin oświadczenie o treści: „Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu”;

  d) oświadczenie o następującej treści: „W przypadku zakupu przeze mnie danego samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszystkich zobowiązań celnych, opłat akcyzowych i podatków zgodnie z prawem ukraińskim”;

  e) inne dane wymagane przez organizatora przetargu.

   

  Podanie z ofertą należy przekazać w zamkniętej kopercie do 28 września 2015r. do godz. 14.00, przy jednoczesnym wniesieniu wadium pieniężnego w kasie KG RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b). Oprócz adresu Konsulatu na kopercie, w dole z lewej strony należy wyraźnie napisać „Przetarg na samochód”;

   Wzór przygotowania koperty:

   

   

   

  Konsulat Generalny RP w Łucku

  ul. Dubniwska 22b

  43010, Łuck

   

   

           Przetarg na samochód

   

   

   

   

   

  2.         Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1300 EURO, wpłaconego w gotówce do kasy Konsulatu, przy ul. Dubniwska 22b  w dniach 14-28 września 2015 r., w godzinach 10.00-14.00, (ale nie później niż do godz. 14.00, w dniu 28 września 2015 r.);

  3.         Wadium wpłacone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone będzie zwrócone od razu po zakończeniu przetargu;

  Wadium nie będzie zwrócone w następujących przypadkach:

  а) żaden z uczestników przetargu nie zaproponował minimum ceny wywoławczej;

  b) jeżeli zwycięzca przetargu zrezygnował z podpisania umowy kupna-sprzedaży;

   

  Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert, w tym brak dopisku na kopercie „PRZETARG NA SAMOCHÓD” lub niezamknięcie koperty, niedotrzymanie terminu składania ofert, złożenie oferty w niewłaściwym miejscu lub złożenie oferty bez wpłaty wadium, a także złożenie oferty, która nie zawiera danych i dokumentów, których złożenie było wymagane lub zawiera dane i dokumenty niekompletne, nieczytelne lub budzące wątpliwości  będzie skutkować odrzuceniem oferty.

   4.        Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się komisyjnie 28 września 2015 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku, przy ul. Dubniwska 22b

  5.         Osoba, która zaproponuje najwyższą sumę będzie bezzwłocznie poinformowana i zaproszona do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wszelkie koszty związane z czynnościami notarialnymi ponosi nabywca pojazdu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;

  6.         Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

  7.         Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 5 dni roboczych  nie wniesie do kasy Konsulatu lub nie wpłaci na konto bankowe Konsulatu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyższą ofertę cenową;

  8.         Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami;

  9.         Konsulat Generalny RP w Łucku pozostawia sobie prawo zamknięcia przetargu, bez podania przyczyn, bez wyboru jakiejkolwiek oferty kupna samochodu;

   

  Volvo XC90 D5 AWD, 2008 roku produkcji

  Dane techniczne:

  -             pojemność silnika– 2400 cm3, moc 136 kW (185KM);

  -              rodzaj paliwa: olej napędowy

  -              6-biegowa manualna skrzynia biegów;

  -              Kolor czarny;

  -              Przebieg – 276 050 km

  Cena wywoławcza – 13 000 EURO

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: