close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące tematyki opłat konsularnych, przejść  granicznych, repatriacji, spraw obywatelskich i paszportowych, spraw prawnych a także kwestii wizowych. 

   

  Dostęp do poszczególnych zakładek tematycznych za pomocą menu bocznego.

   


   

   

  Informacje dla kierowców i podróżnych

   

  Kierujący pojazdem lub podróżny powinien:

   

  - zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości;

  - bilety na przejazd zawsze kupować  tylko w specjalnych kasach biletowych na dworcach, lotniskach lub w ich oddziałach;

  - na nocleg zatrzymywać  się tylko w przeznaczonych do tego miejscach, unikać usług osób prywatnie oferujących wynajęcie mieszkania;

  - nie pozostawiać bagażu i dokumentów bez opieki  lub pod nadzorem osób nieznajomych;

  - wymiany waluty dokonywać tylko w instytucjach bankowych lub ich oddziałach;

  - nie brać udziału w grach hazardowych;              

  - nie spożywać napojów alkoholowych w towarzystwie osób nieznajomych, podczas kierowania pojazdem  a także nie nadużywać  alkoholu;

  - w razie potrzeby zatrzymywać się jedynie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych (stacje paliw, kampingi, miejsca postoju, parkingi), szczególnie w porze nocnej.

   

  Jeżeli  podróżują  Państwo samochodem:

   

  1. Należy mieć przy sobie:

   

  - prawo jazdy odpowiedniej kategorii,

  - dowód rejestracyjny samochodu,

  - polisę OC obowiązkowego ubezpieczenia właściciela środka transportu lądowego;

   

  2. Należy zatrzymać się jedynie na żądanie umundurowanego funkcjonariusza milicji. Sygnał do zatrzymania się podawany jest jedynie z użyciem tarczy milicyjnej (potocznie „lizaka”) lub drążkiem.

   

  Po  zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusz  DAI  zobowiązany jest podać swoje nazwisko, stopień, stanowisko, pododdział  w którym pełni funkcję, również na żądanie kierowcy okazać legitymację służbową.

   

  W razie naruszenia przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze  DAI mają prawo spisać protokół administracyjny  i  wydać postanowienie o pociągnięciu  winnego do odpowiedzialności administracyjnej. Na miejscu  popełnienia wykroczenia drogowego grzywna nie jest ściągana, opłaty dokonuje się za pośrednictwem instytucji bankowych.

   

  Jeżeli stali się Państwo ofiarą czynu zabronionego  lub potrzebują  Państwo natychmiastowej  pomocy  należy:

                         

  1. Skorzystać  z  jakiegokolwiek  operatora  telefonii  komórkowej  aby połączyć  się z numerem  łączności  telefonicznej:

   

     101 – ochrona przeciwpożarowa;

     102 – milicja;

     103 – pogotowie ratunkowe;

     112 – centrala pomocy natychmiastowej

   

  2. Zwrócić  się do najbliższego patrolu milicji  o pomoc  lub zapytać  kogokolwiek:

   

  - o lokalizację najbliższej komendy, patrolu milicji lub punktu ochrony porządku publicznego i tam zgłosić fakt popełnienia przestępstwa;

  - w razie potrzeby - o adres najbliższego zakładu medycznego w celu uzyskania pomocy.

   

  3.  W razie zdarzenia  z Państwa  udziałem  poinformować  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej  Polskiej w Łucku  –   nr tel. konsula dyżurnego:  +380504382041.

    


    

  Informacja dla podróżujących

   

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi na Ukrainie przepisami cudzoziemiec lub osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego kraju, zamierzający wjechać na terytorium Ukrainy powinien być w stanie udowodnić, że posiada środki pieniężne w wystarczającym rozmiarze na pokrycie kosztów swego wjazdu i pobytu na Ukrainie lub przejazdu przez Ukrainę.

   

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami cudzoziemiec lub osoba nie posiadająca obywatelstwa, w chwili wjazdu na Ukrainę, pobytu na Ukrainie lub przejazdu przez Ukrainę powinien posiadać na okres miesiąca środki pieniężne o równowartości 20-krotności minimum socjalnego na Ukrainie obowiązującego w dniu wjazdu, pobytu lub przejazdu. Na dzień 1 grudnia 2013 r. minimum socjalne wynosi 1176 hrywien (UAH).

   

  Jeżeli czas pobytu na Ukrainie jest krótszy niż miesiąc lub dłuższy niż miesiąc do obliczenia wysokości potrzebnych środków pieniężnych stosuje się następujący algorytm: ((20 x minimum socjalne): 30) x (liczba dni +5) Oznacza to, że cudzoziemiec powinien wykazać iż posiada na miesiąc pobytu ok. 2000 Euro, a na dzień pobytu ok. 400 Euro.

   

  Powyższe wymogi nie dotyczą cudzoziemców lub osób nie posiadających obywatelstwa, które posiadają stały pobyt na Ukrainie, osób, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 5 ustawy „O prawnym statusie cudzoziemców i osób nie posiadających obywatelstwa” oraz osób, do których odnoszą się przepisy ustawy „O uchodźcach i osobach, jakie potrzebują dodatkowej lub czasowej ochrony”.

   

  Potwierdzenie posiadania środków pieniężnych w wymaganej wysokości może nastąpić poprzez okazanie:

   

  1)            odpowiedniej sumy w gotówce, w hrywnach lub walucie wymienialnej,

  2)            dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym, które mogą być pobrane na terytorium Ukrainy,

  3)            karty płatniczej, jaka może być użyta na terytorium Ukrainy, wraz z wyciągiem potwierdzającym posiadanie środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości,

  4)            dokumentu potwierdzającego posiadanie opłaconego pobytu na terytorium Ukrainy,

  5)            vouchera na korzystanie z usług turystycznych,

  6)            listu gwarancyjnego wystawionego przez podmiot zapraszający na Ukrainę, w którym zawarte jest zobowiązanie do pokrycia kosztów pobytu i wyjazdu cudzoziemca z Ukrainy,

  7)            biletu potwierdzającego powrót do kraju pochodzenia lub miejsca stałego zamieszkania.

   

  Osobami uprawnionymi do kontroli, czy cudzoziemiec zamierzający wjechać na terytorium Ukrainy posiada wystarczające środki  pieniężne, są:

   

  1)            konsul podejmujący decyzję o udzieleniu wizy (w przypadku, gdy na przekroczenie granicy wymagana jest wiza),

  2)            służby migracyjne Ukrainy – podczas kontroli granicznej w trakcie przekraczania granicy, lub

  3)            służby ds. cudzoziemców. 

   

  Brak udokumentowania odpowiedniego zabezpieczenia pieniężnego (gotówka, wyciąg z rachunku bankowego, karta płatnicza i in.) może stanowić podstawę do odmowy wjazdu lub zobowiązania do opuszczenia terytorium Ukrainy.

   

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi przepisami pod adresem http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: