close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem


  potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Ukrainy albo status bezpaństwowca, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:


  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

   

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej, lub że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów + kserokopia), albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury  polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.


  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1392, z późn. zm.).

   

  UWAGA!

   

  Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

   

  Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy bez posiadania wizy, ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Uwaga !


  Postępowanie przed konsulem w związku z ubieganiem się o Kartę Polaka jest bezpłatne.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: