close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRYB WNIOSKOWANIA O KARTĘ POLAKA

 • 1. WYPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

   

  Wnioski o przyznanie Karty Polaka oraz dołączone do nich dokumenty przyjmuje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy


  (w Konsulacie Generalnym RP w Łucku wnioski o wydanie Karty Polaka mogą składać osoby zamieszkałe w obwodach: wołyński, rówieński i tarnopolski)

   

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

  1. Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka


  Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG RP w Łucku Prosimy o wypełnienie wszystkich pozycji wniosku zgodnie z „objaśnieniami" dołączonymi do wniosku.


  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.


  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu. (Uwaga! Podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.)

   

  Uwaga !


  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń. Na miejscu nie będzie możliwe dokonywanie jakichkolwiek poprawek i uzupełnień. Błędnie wypełnione wnioski nie będą przyjmowane.

   

  JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

   

  Objaśnienia w sprawie sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka


  Rubryki powinny być wypełnione czytelnie, pismem drukowanym, literami alfabetu łacińskiego,w każdej kratce jedna litera.

   

  Cel składania wniosku:

   

  przyznanie Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty o przyznanie Karty Polaka

   

  przedłużenie ważności Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z osiągnięciem pełnoletności

  - gdy składa się dok. w związku z upływem terminu ważności karty

   

  wydanie duplikatu Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z utratą karty

   

  zmiana danych posiadacza Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku ze zmianą nazwiska

  - gdy składa się dok. w związku ze zmianą imienia lub nazwiska

   


  Część A: Dane osoby ubiegającej się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego):


  Pkt 1 -  nazwisko zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 2 - imię zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 3 -  nazwisko w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim nazwiska na Karcie Polaka).

  Pkt 4 -  imię w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim imienia na Karcie Polaka).
  Pkt 5 -  datę urodzenia należy wpisać w kolejności dzień-miesiąc-rok.

  Pkt 6 -  płeć - należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

  Pkt 7 -  należy wpisywać nazwę konkretnej miejscowości.
  Pkt 8 -  należy wpisywać aktualnie posiadane obywatelstwo.

  Pkt 9 -  należy wpisać narodowość.

   

  Część B: Adres zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego) zgodnie z adresem w paszporcie:


  Pkt 10 - jednostka podziału administracyjnego - rodzaj - należy wpisywać słowo „OBWÓD".

  Pkt 11 - kod pocztowy
  Pkt 12 - jednostka podziału administracyjnego - nazwa obwodu w którym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „WOŁYŃSKI".
  Pkt 13 – należy wpisać nazwę miejscowości.

  Pkt 14 – należy wpisać nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada (nazwanych) ulic, ta rubryka pozostanie pusta.

  Pkt 15 – numer domu i lokalu.

  Pkt 16 – państwo.

   

  Część C: Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka  (w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać dane dotyczące dokumentu dziecka).

   

  Zgodnie z posiadanym dokumentem.


  Część D: Dane przodków osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka.

   

  Część D nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

   

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane rodziców małoletniego.


  Pkt 21 /27 -  nazwisko, imiona - należy zapisać literami alfabetu łacińskiego dane zawarte w dokumencie, który Wnioskodawca załącza jako dowód pochodzenia.
  Pkt 22/28 - pokrewieństwo - należy postawić znak X we właściwym kwadracie.
  Pkt 23/29 - obywatelstwo tak jak wynika z załączonych do wniosku dokumentów.

  Pkt 24/30 – narodowość – w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać numer Karty Polaka rodzica.

   

  Uwaga

   

  W przypadku gdy Wnioskodawca powołuje się na polskie pochodzenie matki lub ojca lub babci lub dziadka wystarczy wypełnić tylko dane w pozycji ”Pierwsza Osoba”

   

  Część E: - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wyłącznie zaświadczeń upoważnionych organizacji na specjalnym druku - zgodnie z art. 13, ust. 3, pkt. 7 ustawy o Karcie Polaka).

   

  Część E nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.


  Część F: - poświadczenie znajomości języka polskiego (dotyczy poświadczenia znajomości języka polskiego wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim)

   

  Część F nie dotyczy wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

   

  Część H: - fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (opis w przypisie na dole wniosku).

   

  W przypadku małoletnich powyżej 16. roku życia – należy zaznaczyć kwadrat gdy małoletni powyżej 16. roku życia wyraża zgodę na przyznanie Karty Polaka.

   

  Pkt 36 – podpis wnioskodawcy. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka

   

  Podpis nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.

   

  Część I: - podpisy rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego należy składać w obecności konsula.


  Pkt 39 - liczba załączników/kartek - wypełnia konsul.

   

   

  UWAGA!


  Rozmowa konsula z wnioskodawcą prowadzona będzie wyłącznie w języku polskim.
  Wnioskodawca w trakcie rozmowy otrzyma do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego.


   

  wzoru wniosku

  wzoru prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

  wzoru prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

   

  2. SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

   

  Na potwierdzenie polskiej narodowości wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości. Ważne jest, by dokumenty zawierały wpis o narodowości . Sam fakt urodzenia się na terenie Polski nie stanowi potwierdzenia polskiej narodowości.


   

  Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;
  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  7. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.


  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów (konsul musi sprawdzić między innymi autentyczność dokumentów) oraz ich kopie, które zachowa w aktach sprawy. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przynieść odpis z archiwalnego dokumentu (kopię potwierdzoną przez państwowe archiwum), a nie tylko zaświadczenie wydane przez archiwistę, że taki dokument znajduje się w archiwum.

   

  Zaświadczenie Organizacji Polskiej

   

  Jeśli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają wybrane organizacje ze wszystkich państw objętych ustawą o Karcie Polaka.

   

  Obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji

   

  Znajomość języka polskiego można wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

   

  Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego oceni podczas rozmowy konsul.

   

  3. SPOTKANIE Z KONSULEM

   

  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

   

  • starannie wypełniony wniosek z przyklejonym zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem);
  • oryginały i kserokopie paszportu wewnętrznego (+ strona z aktualnym meldunkiem);
  • akt urodzenia oraz akty małżeństwa potwierdzające pochodzenie i pokrewieństwo;
  • oryginały i kserokopie dokumentów z wpisem o polskiej narodowości.

   

  Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

   

  Rozmowa z konsulem odbywa się wyłącznie w języku polskim.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: