close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MAŁY RUCH GRANICZNY

 • INFORMACJA OGÓLNA

   

   

  Składanie dokumentów

   

  W celu otrzymania MRG dokumenty należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w Łucku.

  Adres Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych:

  ul. Krywyi Wal, 31

  Infolinia:

  +38 044 5955151 / +38 032 298 44 10 /+38 032 2424564 / +38 050 4193010 /

  +38 067 3430480 / +38 093 1755503

  Godziny składania wniosków i odbioru dokumentów :08:30 – 16:30 (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt) – wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego można składać bez uprzedniej rezerwacji terminu.

  Odbiór dokumentów odbywa się w miejscu składania dokumentów bez uprzedniej rejestracji

  Pytania ogólne: info_lutsk@polandvisa-ukraine.com

   

  Odmowa wydania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego  

   

  Zgodnie z art. 42 ust. 3 i 4 Ustawy o cudzoziemcach od decyzji o odmowie udzielenia lub cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula.

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia lub cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

   

  W przypadku odmowy wydania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

   

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku

   

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wynosi 20 euro. Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci w wieku do lat 18.

  Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie drugiego i kolejnego wniosku o wydanie zezwolenia.

  Opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wynosi – 20 EURO.

  Opłata za usługę Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych wynosi - 5 EURO.

   

   

  Biometria

   

  W związku z nową ustawą o cudzoziemcach, Konsulat rozpoczął pobieranie odcisków linii papilarnych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego.

   

  INFORMACJA O ZASADACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

   

  Kierując się pragnieniem rozwijania stosunków strategicznego partnerstwa i pogłębiania współpracy polsko-ukraińskiej, dążąc do wprowadzenia wzajemnych ułatwień przy przekraczaniu granicy przez mieszkańców strefy przygranicznej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 28 marca 2008 r., zawarły umowę o zasadach małego ruchu granicznego.

   

  Polska i Ukraina, na potrzeby Umowy, przyjęły następujące definicje:

   

  Mały ruch graniczny - regularne przekraczanie wspólnej granicy Państw Umawiających się Stron przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa Umawiającej się Strony w celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej umawiającej się Strony ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie są uznawane za działalność zarobkową, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w Umowie.

   

  Strefa przygraniczna - obszar jednostek podziału administracyjnego Państw umawiających się Stron, sięgający nie dalej niż 30 km od wspólnej granicy; jeśli część takiej jednostki jest położona w odległości pomiędzy 30 a 50 km od linii granicy, uznaje się ją za część strefy przygranicznej.

   

  Zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego - to dokument uprawniający posiadacza do wielokrotnego przekraczania wspólnej granicy Państw umawiających się Stron w ramach małego ruchu granicznego, na warunkach ustalonych w umowie.

   

  Mieszkańcy strefy przygranicznej - osoby posiadające udokumentowane miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

   

  Dokumentami potwierdzającymi posiadanie miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej na terytorium Ukrainy przez okres nie krótszy niż 3 lata są: dowód osobisty obywatela Ukrainy wraz z zaświadczeniem potwierdzającym takie zamieszkanie, wydanym przez Radę Miejską lub Radę Wiejską. W przypadku, kiedy w okresie nie krótszym niż 3 lata było kilka miejsc zamieszkania w strefie przygranicznej, wymagane są zaświadczenia z każdego z tych miejsc. Zaświadczenia takie są ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

   

  Zgodnie z artykułem nr 3 Umowy, mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy, w ramach małego ruchu granicznego, po spełnieniu następujących warunków: przedstawią  ważne zezwolenie; nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); nie są uważani za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Polski lub Ukrainy, ani też żadnego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

   

  Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do pobytu w strefie przygranicznej do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy.

   

  Zezwolenie takie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, którzy: posiadają ważny dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej; okażą dokumenty potwierdzające fakt posiadania miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata, oraz istnienie uzasadnionych powodów do częstego przekraczania granicy Polski i Ukrainy w ramach małego ruchu granicznego; nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); nie są uważani za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Polski lub Ukrainy, ani też żadnego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

   

  Dokumentami potwierdzającymi posiadanie miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej na terytorium Ukrainy są: dowód osobisty obywatela Ukrainy; zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania wystawione przez właściwe organy ukraińskie.

   

  Pierwsze zezwolenie

   

  Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży. Natomiast kolejne zezwolenia wydawane są na okres ważności 5 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży, pod warunkiem, że osoba wnioskująca korzystała z poprzedniego zezwolenia zgodnie z postanowieniami umowy.

  Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydaje uprawniony organ Rzeczypospolitej Polskiej, którym jest konsul. Odpowiednio: dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie łuckiego - Konsul w Łucku, natomiast dla mieszkańców lwowskiego okręgu konsularnego - Konsul we Lwowie.

   

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku

   

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wynosi 20 euro. Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci w wieku do lat 18.

  Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie drugiego i kolejnego wniosku o wydanie zezwolenia.

   

  Zasady bezpieczeństwa

   

  W przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego, Polska i Ukraina przewidują zastosowanie sankcji określonych w swoich przepisach wewnętrznych.

  W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia, obowiązkiem mieszkańca strefy jest powiadomić o tym organ ochrony granicy państwa, które wystawiło zezwolenie.

   

  Przejścia graniczne

   

  Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy przez przejścia graniczne przeznaczone dla międzynarodowego ruchu osobowego oraz dla małego ruchu granicznego. Organy ochrony granicy kontrolują osoby przekraczające granicę zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, bez stemplowania zezwoleń oraz dokumentów podróży przy wjeździe i wyjeździe.

   


   

  WNIOSEK

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: