close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT NA UKRAINIE

 • Nowelizacja przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na Ukrainie

   

  Władze Ukrainy dokonały zmian w przepisach dotyczących rejestracji miejsca zamieszkania obcokrajowców, w tym osób przebywających na Ukrainie tymczasowo w związku z zatrudnieniem w firmach ukraińskich lub przedstawicielstwach firm zagranicznych.

   

  Utrzymany został dotychczas obowiązujący termin dokonywania rejestracji (do 10 dni od dnia zamieszkania w nowym miejscu), a także większość wymaganych do dokonania takiej rejestracji dokumentów. Nowością w tym zakresie jest jednak konieczność przedstawienia przy składaniu wniosku o rejestrację miejsca zamieszkania dokumentów potwierdzających prawo do mieszkania w określonym miejscu. Szczegółowe informacje w ustawie, której tekst zamieszczamy poniżej.

   

  Poniżej zamieszczamy również treść rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, zatwierdzającego szczegółową instrukcję dotyczącą procedur rejestracji miejsca zamieszkania osób fizycznych na Ukrainie.

   

  Ustawa >>

   

  Rozporządzenie >>

   


   

  Nowelizacja przepisów dot. wydawania kart stałego pobytu i kart czasowego pobytu

   

  W dniu 28 marca 2012 roku Gabinet Ministrów Ukrainy wydał rozporządzenie nr 251 „O zatwierdzeniu trybu załatwienia formalności związanych ze sporządzeniem i wydawaniem karty stałego pobytu i karty czasowego pobytu oraz technicznego opisu ich blankietów i wprowadzenia zmian do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 26 grudnia 2002 r. nr 1983. Rozporządzenie nabrało mocy prawnej w dniu 6 kwietnia 2012 roku. 

   

  Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się na stronie internetowej „Ustawodawstwo Ukrainy" pod adresem: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/251-2012-%D0%BF

   

  Nowe przepisy ustalają pełny wykaz dokumentów składanych przez cudzoziemca i bezpaństwowca w celu otrzymania karty pobytu. 

   

  Do wniosku o wydanie karty czasowego pobytu należy dołączyć:

   

  1) dokument paszportowy cudzoziemca lub dokument tożsamości bezpaństwowca (po okazaniu zostaje zwrócony), z wizą typu „Д", jeżeli inaczej nie przewiduje ustawodawstwo i umowy międzynarodowe, których stroną jest Ukraina oraz kopie stron paszportu z danymi personalnymi i wizą;  

   

  2) tłumaczenie na język ukraiński strony dokumentu paszportowego lub dokumentu tożsamości bezpaństwowca poświadczone w ustalonym trybie;

   

  3) pokwitowanie wniesienia opłaty skarbowej lub dokument o przysługującym zwolnieniu od opłaty;

   

  4) wniosek (podanie) strony przyjmującej cudzoziemca, dotyczący wydania cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi karty tymczasowego pobytu i dokumenty, wymienione w częściach 4 - 15 art. 5 ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców", odpowiednio do kategorii cudzoziemców i bezpaństwowców przybyłych na Ukrainę na pobyt czasowy jeżeli inaczej nie przewidują umowy, których stroną jest Ukraina.

   

  W przypadku przewidzianym w części czternastej art. 4 ustawy "O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców", należy przedłożyć również dokumenty o istnieniu u strony przyjmującej wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny cudzoziemca i bezpaństwowca na Ukrainie;  

   

  5) cztery fotografie wnioskodawcy o wymiarze 3,5 x4,5 cm  (na papierze matowym);

   

  6) kopia wydanego przez urząd podatkowy zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (w przypadku posiadania numeru).

   

  Karty są wydawane cudzoziemcom i bezpaństwowcom po ukończeniu 16 roku życia.

   

  W przypadkach wyjątkowych karta  stałego pobytu może być wydana osobie przed ukończeniem 16  roku życia pod warunkiem posiadania notarialnie poświadczonej zgody obojga rodziców.

   

  Informację dotyczącą dziecka, które nie ukończyło 16 lat i otrzymało zezwolenie na imigrację na Ukrainę razem z rodzicami (przedstawicielami ustawowymi) lub przybyło na Ukrainę razem z rodzicami (przedstawicielami ustawowymi) na pobyt czasowy wpisuje się do karty jednego z rodziców (przedstawicieli ustawowych).

   

  Wniosek o wydanie karty stałego pobytu rozpatrywany jest w ciągu 7 dni, o wydanie karty  tymczasowego pobytu  - nie dłużej niż w ciągu 15 dni od dnia złożenia wszystkich określonych przepisami dokumentów.

   

  Cudzoziemiec i bezpaństwowiec, którzy otrzymali kartę pobytu muszą zarejestrować miejsce zamieszkania, a w przypadku jego zmiany - przerejestrować miejsce zamieszkania w trybie przewidzianym ustawą „ O swobodzie przemieszczania się i swobodnym wyborze miejsca zamieszkania na Ukrainie".

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: