close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Na jaką pomoc ze strony polskiego konsula może liczyć Polak za granicą?

   

  W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

   

  W razie utraty pieniędzy konsul może:

   

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce;
  • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

  Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają tu­ryście za granicą pieniądze przekazane z Polski.

   

  W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności turysta ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był gorzej traktowany aniżeli obywatel państwa, w którym przebywa.

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany);
  • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia może je pokryć wyłącznie rodzina.

   

  Opieka konsularna ze strony przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych państw Unii Europejskiej

  Na terytorium państw trzecich, w których Polska nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego (zawodowego lub honorowego), obywatele polscy mogą korzystać z opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw państw Unii Europejskiej reprezentowanych w danym kraju - na takich samych zasadach jak obywatele tych państw.

   

  Przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne państw Unii Europejskiej mogą udzielić pomocy obywatelowi polskiemu na jego wniosek i po ustaleniu jego tożsamości.

   

  Konsul państwa członkowskiego Unii Europejskiej może:

   

  -       w razie poważnego wypadku lub choroby przekazać informacje o jego stanie zdrowia polskim władzom;

  -       w razie zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności poinformować o tym fakcie władze polskie oraz czuwać, aby obywatel RP był traktowany w taki sam sposób jak inni pozbawieni wolności;

  -       w przypadku utraty dokumentu podróży, po potwierdzeniu danych osobowych zainteresowanego i uzyskaniu zgody ze strony polskich władz, wydać tymczasowy dokument podróży na powrót do Polski;

  -       w przypadku utraty środków finansowych udzielić pomocy finansowej za zgodą władz polskich, po podpisaniu przez obywatela RP zobowiązania do spłaty udzielonej mu pożyczki w określonym terminie po powrocie do kraju;

  -       w przypadku zgonu powiadomić polskie władze, na których spoczywa obowiązek poinformowania najbliższych krewnych osoby zmarłej, a ponadto udzielić niezbędnej pomocy przy uzyskaniu świadectwa zgonu i poczynić niezbędne kroki w celu umożliwienia pochówku, kremacji lub odesłania ciała zmarłego do ojczystego kraju.

  W miarę możliwości konsul państwa Unii Europejskiej udziela pomocy również w innych niż opisane tu sytuacje. Należy jednak pamiętać, że zasady udzielania opieki konsularnej w poszczególnych państwach członkowskich różnią się od siebie, w związku z czym zakres opieki, jaką można uzyskać od konsulów poszczególnych państw, nie jest jednakowy.

   

  Jakich działań żaden konsul nie może podjąć?

   

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak uiszczanie długów, grzywien, mandatów, kosztów postępowania sądowego itp.;
  • świadczyć takich usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskanie zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować pełnomocnika w imieniu osoby zainteresowanej (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

  Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo (zał.) o aktach stanu cywilnego (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.), opublikowana w Dz.U. z dnia 8 grudnia 2014 r. pod poz. 1741). Ustawa uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawn

  W odniesieniu do pewnych czynności z zakresu stanu cywilnego nowe przepisy zniosły dotychczasową właściwość miejscową urzędów stanu cywilnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wnioski o wpisanie aktu stanu cywilnego (transkrypcja), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym będą mogły być składane do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilneg

  Zniesiono również podstawy do żądania przez organ prowadzący postępowanie (kierownika urzędu stanu cywilnego) od strony zamieszkałej za granicą i załatwiającej sprawę za pośrednictwem konsula wskazania pełnomocnika do doręczeń w kr

  W świetle nowych regulacji prawnych konsul będzie organem wydającym za granicą zaświadczenia stwierdzające zdolność obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą. Dotychczas uprawnienia konsula w tym zakresie były ograniczone

  Konsul będzie mógł również pośredniczyć w wydobyciu z Polski zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydawane są przez kierowników urzędów stanu cywilnego osobom, których dotyczą. Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek. (zał. nr 3

  Nowym rozwiązaniem jest możliwość żądania przez wnioskodawcę zwrotu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego na podstawie, którego został sporządzony wpis w polskich księgach stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. Przepis ten wychodzi naprzeciw wszystkim tym osobom, w szczególności cudzoziemcom, które w swoich krajach nie mogą uzyskać kolejnego odpisu aktu stanu cywiln

  Ustawa rozstrzyga także o zasadzie pisowni obcych nazw geograficznych i precyzuje, że nazwę miejscowości położonej poza granicami RP zamieszcza się w rejestrze w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granic

  Ustawa dopuszcza wybranie imienia obcego oraz takiego, które nie wskazuje na płeć, lecz w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Utrzymana zostaje zasada, że dziecku będzie można nadać jedynie dwa imiona. Niemniej jednak w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, przepisywane będą wszystkie imiona figurujące na zagranicznym akcie, nawet jeśli jest ich więce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: