close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

 • Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

   

  -   Obywatelem UE jest:

   

  • obywatel państwa członkowskiego UE

   

  • obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)

   

  •  obywatel Konfederacji Szwajcarskiej

   

   

  -   Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  •  współmałżonek

   

  •  partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem

   

  •  dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera

   

  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   


   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:


  •  wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią

   

  •  ważny paszport

   

  •  dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2

   

  •  dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

   

  Dodatkowo w celu otrzymania wizy Schengen należy złożyć:

   

  • Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych RP od 23.02.2015.

   

  • Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą.

   

  • Pracownicy najemni: zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika. Wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  • Prywatni przedsiębiorcy: licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie lub ostatnia deklaracja podatkowa.


  •  Osoby niepracujące: pisemna, podpisana deklaracja przedstawiająca sytuację finansową osoby podróżującej.

   

  •  Emeryci i renciści: dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty.

   

  •  Uczniowie i studenci: legitymacja ucznia / studencka lub zaświadczenie ze szkoły / uczelni.

   

  •  W określonych przypadkach: dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu

   

  •  Osoby poniżej 18 roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym z rodziców:

   

  •  Pisemna zgoda rodzica/rodziców. Zgoda ta musi być opatrzona pieczęcią notariusza i przedłożona w oryginale.

   


   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

   

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   


   

  Podstawy prawne

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

    


   [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: