close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN - WYMAGANE DOKUMENTY

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

   

  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub strefy Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).

   

  Do państw układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

   


   

  WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH DOKUMENTÓW DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN:

   

  •   wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony łacińskim alfabetem i podpisany ( w 37 i 38 punkcie) formularz ankiety wizowej( w przypadku nieletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny). W przypadku nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  •   aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze iż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz, tak by twarz zajmowała 70-80- % zdjęcia. Fotografia ma przedstawiać osobę aplikującą bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami. Twarz nie może być przesłonięta włosami . W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać następujące kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Szczegółowe wymagania dotyczące fotografii zostały określone w art.10 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  •   dokument podróży – paszport zagraniczny wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony na wizy. W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

   

  •   kopia pierwszej strony z danymi personalnymi z paszportu zagranicznego oraz kopie stron z wizami państw Schengen otrzymanymi w ciągu ostatnich 3 lat.

   

  •   ubezpieczenie zdrowotne , ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniejszą niż 30.000 EURO. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną  - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku wizy wielokrotnej – polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu ( w przypadku tranzytu – pełen wnioskowany okres).

   

  Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa powinna być wystawiona przez ukraińską firmę ubezpieczeniową (dane firm uprawnionych do wystawiania polis znajdują się na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie) lub polską firmę ubezpieczeniową. Należy także przedłożyć oryginał i kopie potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie, zawierające dane osobowe wnioskodawcy lub numer polisy.

   

  •   paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z decyzją Rady Najwyższej Ukrainy dotyczącej paszportów, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu wewnętrznego, w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska.

   

  •   opłata wizowa

   


   

  WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

  •  każdorazowa pisemna zgoda rodzica/ rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta musi być opatrzona pieczęcią notariusza i przedłożona w oryginale; jeżeli jest tylko jeden opiekun prawny, należy to udokumentować przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica.  Zgoda notarialna nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko.

   

  •  oryginał lub kopia zagranicznego lub krajowego paszportu rodziców

   

  •  akt urodzenia – oryginał i kopia

   

  •  w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom , wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   


   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAJĘCIE I OSIĄGANE DOCHODY

   

  Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz istnienie związków finansowych z Ukrainą

   

  PRACOWNICY NAJEMNI:

   

  •  zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki oraz informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa)

  •  zaświadczenie o wynagrodzeniu, otrzymywanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy

   

   

  PRYWATNI PRZEDSIĘBIORCY:

   

  •  licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie

   

  lub

   

  •  ostatnia deklaracja podatkowa

   

   

  OSOBY NIEPRACUJĄCE:

   

  • pisemna deklaracja przedstawiająca sytuację finansową podpisana przez osobę podróżującą

   

   

  EMERYCI I RENCIŚCI:

   

  •   dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty

   

   

  UCZNIOWIE I STUDENCI:

   

  •   legitymacja ucznia/studenta lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni

   

   

  W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH:

   

  •  dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia)

  •  ostatnia deklaracja podatkowa ( w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy)

   


   

  DOWÓD POSIADANIA WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓŻY DO STREFY SCHENGEN

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 roku, w sprawie środków finansowych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

   

  Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą wykazać, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła wymienionych wyżej środków mogą być następujące:

   

  SPONSOROWANIE:

   

  •  gwarancja sponsora

  • zaproszenie (oryginał i kopia) poświadczone w Urzędzie Wojewódzkim, wystawione zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku

  • gwarancja strony trzeciej na Ukrainie (gwarancja musi zawierać potwierdzenie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji)

   

  ŚRODKI WŁASNE:

   

  •  wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane  w ciągu ostatnich 3 miesięcy

  •   czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, oryginał i kopia

   

  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAKWATEROWANIE:

   

  • zapewniane przez osobę przyjmującą lub podmiot przyjmujący

   

  lub

   

  • rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie

   


   

  OSOBY, KTÓRE NIE SĄ OBYWATELAMI UKRAINY POWINNY DODATKOWO PRZEDSTAWIĆ:

   

  • ukraińska wizę (uprawniającą na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po terminie planowanego powrotu na Ukrainę

  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy, podpisane czeki podróżne wystawione na osobę ubiegającą się o wizę – oryginał i kopia; karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie); gwarancja strony trzeciej na Ukrainie. Gwarancja musi zawierać potwierdzenie , ze strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji• dla pracowników: oryginał zaświadczenia z miejsca pracy na blankiecie firmowym, zawierające dane firmy, zawierające informację o zajmowanym stanowisku, stażu pracy oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia; zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy

  •  dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji w miejscowych organach

  •  dla studentów: zaświadczenie z uczelni

   

  W określonych przypadkach konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

  Konsulat Generalny w Łucku ma prawo zaprosić wnioskodawcę na rozmowę.

   


   

  Nie można posiadać jednocześnie dwóch ważnych wiz Schengen.

  Przedłożenie fałszywych dokumentów oraz udzielenie jawnie nieprawdziwej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw strefy Schengen

   


   

  DOKUMENTY DOTYCZĄCE CELU PODRÓŻY

   

  ZAPROSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

   

  • Dane osoby zapraszanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, czas i cel podróży, liczę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej

   

  •  Dane osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres

   

  lub

   

  •  Gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres.

  •  Jeśli z wnioskiem występuje organizacja: imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek.

  •  Jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich: numer rejestracji w formie wymaganej przez dane państwo.

   


   

  C1. WIZA TURYSTYCZNA:

   

  Wnioskodawcy indywidualni:

   

  •  turyści indywidualni mogą składać wnioski na podstawie rezerwacji hotelu, podstawą do ubiegania się o wizę turystyczną może być także e-voucher

   

  •  pobyt w hotelu musi być opłacony w 50% jeśli wyjazd dotyczy Polski

  (w przypadku e-vouchera w 100% zarówno w Polsce jak i innych krajach strefy Schengen)

   

  • dokonanie rezerwacji w internetowym portalu turystycznym musi być wydrukowane oraz musi być do niego załączone potwierdzenie opłaty w minimum 50%

   

  Osoby podróżujące w ramach grupowej turystyki religijnej:

   

  • zaproszenie od polskiego podmiotu podpisane przez osobę odpowiedzialną za pobyt osób przyjeżdżających, które zawiera: dane podmiotu przyjmującego – zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego (nazwa, adres, nr telefonu, faxu, e-mail), gwarancję zabezpieczenia noclegu i wyżywienia

   

  • pismo ze strony ukraińskiej podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację pielgrzymki, które zawiera: dane związku wyznaniowego(nazwa, adres, telefon, fax, e-mail); informacje dotyczące programu, terminu oraz miejsca pobytu, listę uczestników wyjazdu, zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, nr paszportu, adres zamieszkania na Ukrainie)

   


   

  C2. WIZA W CELU ODWIEDZIN OSOBY BLISKIEJ

   

  • głównym dokumentem w przypadku wiz w celu odwiedzin jest oryginał zaproszenia zarejestrowanego w urzędzie wojewódzkim

   

  • w przypadku, gdy osobami zapraszanymi są bliscy krewni zapraszających (wstępni, zstępni, współmażonkowie), możliwe jest sporządzenie odręcznego zaproszenia, pod warunkiem ,że zostaną udokumentowane związki rodzinne oraz potwierdzenie tożsamości zapraszającego, bez względu na to czy zapraszającym jest obywatel Ukrainy czy Polski. Jeśli zapraszającym jest obywatel Ukrainy musi on być osobą legalnie zamieszkałą na terytorium RP – posiadać kartę pobytu lub wizę krajową.

   


   

  C3. WIZA W CELU UDZIAŁU W IMPREZACH SPORTOWYCH

   

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej: krajowych związków sportowych lub krajowych komitetów olimpijskich państw członkowskich

   

  •   pismo z ukraińskiej strony potwierdzające, ze dana osoba jest sportowcem

   

  W przypadku wyjazdu grupowego dzieci, nie są od nich wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i dochody jak również dowód posiadania wystarczających środków finansowych na podróż do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci.

   


   

  C4. WIZA W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

  O wizę mogą się ubiegać osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  1. Podróże służbowe/delegacje

  2. Indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w  celach biznesowych

  3. Kierowcy (towarowe i pasażerskie przewozy międzynarodowe)

  4. Dziennikarze

   

  PRYWATNI PRZEDSIĘBIORCY WYJEŻDŻAJĄCY W CELACH BIZNESOWYCH:

   

  • pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej, spółki, organizacji lub biura , bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wniosek taki może być również wystawiony przez komitet organizacyjny wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych, mających miejsce na terytorium Polski.

   

  • licencja/rejestracja spółki we właściwym organie ukraińskim lub ostatnia deklaracja podatkowa

   

   

  CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZAREJESTROWANEJ W POLSCE LUB OSOBY BĘDĄCE JEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI:

   

  •  wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce

   

  •  wyciąg z polskiego konta bankowego za ostatnich 6 miesięcy

   

   

  PRACOWNICY NAJEMNI, WYJEŻDŻAJĄCY W CELACH BIZNESOWYCH:

   

  • pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej, spółki, organizacji lub biura , bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wniosek taki może być również wystawiony przez komitet organizacyjny wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych, mających miejsce na terytorium Polski

   

  • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa) z informacja, ze wyjazd ma charakter służbowy

   

  • wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

   

   

  KIEROWCY PRZEWOŻĄCY TOWARY W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I ŚWIADCZĄCY USŁUGI TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO:

   

  • pisemny wniosek sporządzony przez krajowe ukraińskie stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, który ma zawierać cel, czas trwania i częstotliwość podróży

   


   

  C5. WIZA W CELU WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY

   

  • oryginał Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium RP, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy

   


   

  C7. WIZA W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ LUB UDZIAŁU W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH W ZWIAZKU Z TAKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ:

   

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej z informacją o terminach konferencji/imprezy o charakterze kulturalnym

   

  • jeżeli zapraszający nie zapewnia zakwaterowania, aplikujący powinien       potwierdzenie rezerwacji hotelu

   

  • w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci

   


   

  C8. WIZA DLA UCZESTNIKÓW WIZYT OFICJALNYCH PRZEDSTAWICIELI ORGANU PAŃSTWA LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:

   

  • oficjalne zaproszenie strony polskiej wystosowane do strony ukraińskiej (kopia)

   

  • pismo ukraińskiego organu potwierdzające, ze osoba ubiegająca się o wizę wyjeżdża w celu wykonywania zadań służbowych , jest członkiem ukraińskiej delegacji, przedstawicielem organu państwowego lub organizacji międzynarodowej , udającej się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w spotkaniach , konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany oraz imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe w pastwie członkowskim

   


   

  C9. WIZY W CELU ODBYCIA STUDIÓW:

   

  • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą, legitymacja studencka

   


   

  C10. WIZY W CELU ODBYCIA STAŻU ZAWODOWEGO:

   

  • oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu: dane organizacji zapraszającej - nazwa, numer rejestracyjny (REGON/NIP/KRS); dane osoby zapraszanej  - imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, obywatelstwo; informacja o zakresie obowiązków stażysty

   

  • informacja o obecnie odbywanych studiach, wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego

   


   

  C11. WIZY W CELU KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 6 I 10 USTAWY:

   

  •  zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu do szkoły lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np.kursy językowe), legitymacja uczniowska. W przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum czy liceum, należy dołączyć plan zajęć kursu, który zawiera informacje dotyczące częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

   


   

  C12. WIZA W CELU DYDAKTYCZNYM:

   

  • zaproszenie od polskiej placówki :pełna nazwa, adres, numer tel./fax, numer rejestracyjny (REGON, NIP, KRS), dane paszportowe osoby zapraszanej, obywatelstwo, miejsce pracy oraz aktualne stanowisko

   


   

  C13. WIZA W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH:

   

  • zaproszenie z polskiej uczelni wyższej, instytutu badawczego, Polskiej Akademii Nauk, itp. do udziału w projekcie badawczym

   

  • pismo z uczelni ukraińskiej , instytutu badawczego, Akademii Nauk. Itp.

   


   

  C14. WIZA W CELU LECZENIA:

   

  • dokument urzędowy wystawiony przez instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, wskazanie ewentualnej konieczności obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu

   


   

  C16. WIZY W CELU UDZIAŁU W PROGRAMIE WYMIANY KULTURALNEJ LUB EDUKACYJENEJ ALBO PROGRAMIE POMOCY HUMANITARNEJ LUB PROGRAMIE PRACY WAKACYJNEJ:

   

  • zaproszenie od przewodniczącego organu administracji państwowej, samorządowej, zaprzyjaźnionego miasta, stowarzyszenia/organizacji studenckich np. ERASMUS

   

  • pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu, organu administracji państwowej, samorządowej. W przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, pismo ze strony ukraińskiej nie jest wymagane

   


   

  C23. WIZY WYDAWANE W INNYM CELU:

   

  ODWIEDZANIE CMENTARZY:

   

  • oryginał dokumentu potwierdzający fakt istnienia i utrzymywania grobu lub zaświadczenie z Czerwonego Krzyża

   

  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym

   

   

  KREWNI BIORĄCY UDZIAŁ W POGRZEBIE:

   

  • dokument potwierdzający zgon

   

  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek wnioskującego z osobą zmarłą

   

   

  WIZY DLA OBYWATELI UKRAINY PRZESIEDLONYCH Z TERYTORIUM POLSKI NA MOCY UMOWY MIĘDZY PKWN A RZĄDEM USRR Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 ROKU ORAZ UMOWY MIĘDZY TYMCZASOWYM RZĄDEM JEDNOŚCI NARODOWEJ A RZĄDEM ZSRR Z 6 LIPCA 1945 ROKU ORAZ ICH KREWNYCH.

   

  Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z dnia 9 września 1944 roku oraz umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej a Rządem ZSRR z dnia 6 lipca 1945 roku, legitymujące się oryginałem:

   

  - orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,

  - dokumentu rządowego pozyskanego  z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,

  - bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego

   

  Osoby te mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

   

  • 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych

  • 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedna wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa, państw strefy Schengen.

   

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wymienionego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka , a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: