close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

 • WIZY JEDNOLITE SCHENGEN (W TYM WIZY TRANZYTOWE):

   

  TYP WIZY

  Obywatele Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Mołdawii*, Gruzji, Armenii, Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Azerbejdżanu

  OBYWATELE INNYCH PAŃSTW

   

  Wiza Schengen

   

  35 Euro

  60 Euro

   

  * Obywatele Mołdawii posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować bez wiz do krajów strefy Schengen.

   

  W wyjątkowych przypadkach i po wyjaśnieniu przyczyn Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej może podjąć decyzję dotyczącą złożeniu wniosku w trybie przyspieszonym. W tym przypadku opłata konsularna wynosi 70 Euro.

   

  Usługa ta jest dostępna tylko dla obywateli Rosji i Ukrainy. Decyzja w sprawie przyspieszonego wydania jest podejmowana z uwzględnieniem ust. 3 art. 6 Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz z dnia 20 czerwca 2013 r.

   

  W przypadku otrzymania decyzji negatywnej opłata nie jest zwracana.

   


   

  WIZY KRAJOWE:

   

  TYP WIZY

  Obywatele Ukrainy

  OBYWATELE INNYCH PAŃSTW

   

  Wiza Krajowa

   

  0 Euro

  60 Euro

   

  W wyjątkowych przypadkach i po wyjaśnieniu przyczyn Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej może podjąć decyzję dotyczącą złożeniu wniosku w trybie przyspieszonym. W tym przypadku opłata z obywateli Ukrainy wynosi 30 Euro, obywatele Federacji Rosyjskiej - 90 Euro.

   

  W przypadku składania  wniosku wizowego bezpośrednio w Konsulacie RP w Łucku, wniosek należy opłacić w oddziale Kredobanku.

   

  W przypadku aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w Łucku, Równem i Tarnopolu, opłata uiszczana jest na miejscu. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego nie zawiera opłaty za usługę w PPWW.

   

  W przypadku otrzymania decyzji negatywnej opłata nie jest zwracana.

   


   

  NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WIZOWYCH OD:

   

  1. osób bliskich  - małżonków , dzieci( w tym przysposobionych), rodziców i opiekunów , dziadków i wnuków – obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami.
  2. członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do Ukrainy, uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także  w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe
  3. członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz sądów konstytucyjnych i sadów najwyższych, w przypadku, gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy innych umów
  4. uczniów, studentów, studentów studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń
  5. osób niepełnosprawnych i, jeśli to konieczne, ich opiekunów
  6. osób, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu oraz osób im towarzyszących, w celu udziału w pogrzebie osoby bliskiej albo w celu odwiedzenia ciężko chorej osoby bliskiej
  7. uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących
  8. osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany
  9. uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne
  10. dziennikarzy „i członków personelu technicznego towarzyszących im w ramach swoich obowiązków zawodowych”
  11. emerytów i rencistów
  12. kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie
  13. członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich
  14. dzieci poniżej 18 roku życia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców, dzieci poniżej 21 roku życia
  15. przedstawicieli wspólnot wyznaniowych
  16. przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich
  17. osób w wieku do 25 lat, uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanych przez organizacje nie nastawione na osiąganie zysku
  18. przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywających podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programu wymiany
  19. uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej , takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: