close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RUCH BEZWIZOWY DO STREFY SCHENGEN DLA OBYWATELI UKRAINY

 • Najczęściej zadawane pytania

   

  1. Jakich krajów dotyczy zniesienie obowiązku wizowego?

   

  Ruch bezwizowy dotyczy:

   

  - państw Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja[1], Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja

  - które nie są jeszcze pełnymi członkami strefy Schengen: Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia.[2]

  - państw stowarzyszonych z Schengen: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

   

   

  2. Jak długo mogę pozostać na terytorium Schengen nie posiadając wizy?

   

  Możesz pozostać 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

   

  Przy stosowaniu tej zasady powinny być brane pod uwagę następujące aspekty:

   

  - dzień przekroczenia granicy przy wjeździe jest uważany za pierwszy dzień pobytu w strefie Schengen

   

  - dzień przekroczenia granicy przy wyjeździe jest uważany za ostatni dzień pobytu na terytorium Schengen

   

  - 180-dniowy okres nie jest z góry ustalony. Jest on elastyczny, oparty na kalkulacji wstecz z uwzględnieniem każdego dnia pobytu (czy to w momencie wjazdu do strefy Schengen, jak i kontroli osób już przebywających w Schengen)

   

  - nieobecność przez nieprzerwany okres 90 dni w strefie Schengen zawsze uprawnia do nowego pobytu do 90 dni.

   

  Należy wziąć pod uwagę, iż wcześniejsze okresy pobytu na podstawie kart potwierdzających zezwolenie na pobyt lub wiz krajowych długoterminowych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu długości trwania pobytu w ruchu bezwizowym. 

   

   

  3. Czy mogę wjechać do strefy Schengen więcej niż raz podczas tego okresu?

   

  Tak, możesz. Musisz jednak dokładnie obliczyć dni dozwolonego pobytu, tak by nie przekroczyć 90 dni w każdych branych pod uwagę 180 dniach.

   

  Długość dozwolonego pobytu w strefie Schengen można obliczyć za pomocą kalkulatora, do którego link znajduje się poniżej:

   

  https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

   

   

  4. Jakim dokumentem podróży muszę się legitymować korzystając z ruchu bezwizowego do strefy Schengen?

   

  Paszportem biometrycznym wydanym w ciągu ostatnich 10 lat i ważnym jeszcze przez co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia strefy Schengen.

   

   

  5. Czy zniesienie wiz daje mi bezwarunkowe prawo do wjazdu na terytorium państw Schengen?

   

  Brak obowiązku wizowego nie oznacza gwarancji bezwarunkowego prawa wjazdu do strefy Schengen. Możliwa jest odmowa prawa wjazdu i pobytu, jeśli nie jest spełniony jeden lub więcej warunków wjazdu.

   

  Warunki wjazdu spełnia podróżujący, który:

   

  (a) posiada ważny dokument podróży (patrz pytanie 4);

   

  (b) ma uzasadniony cel planowanego pobytu, posiada wystarczające środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu i na sfinansowanie swojego powrotu;

   

  (c) nie figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS);

   

  (d) nie jest osobą uznaną za stwarzającą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego albo stosunków międzynarodowych dla żadnego państw, a w szczególności, nie jest zarejestrowany w ich bazach danych do celów odmowy wjazdu.

   

   

  6. Jakich dokumentów potrzebuję do okazania podczas kontroli granicznej?

   

  Musisz okazać swój paszport biometryczny. Ponadto możesz być poproszony o okazanie dokumentów potwierdzających cel i warunki twojego pobytu (np. bilet do miejsca podróży i powrotny); rezerwacja zakwaterowania; zaproszenie w przypadku wizyt, konferencji i wydarzeń; zaświadczenie z uczelni/szkoły w przypadku nauki etc.)[3], a także dowód poświadczający posiadanie wystarczających środków utrzymania (patrz niżej).

   

   

  7. Jaką ilość pieniędzy potrzebuję podróżując do strefy Schengen?

   

  Zgodnie z przepisami Schengen, posiadane przez Ciebie środki powinny uwzględniać czas trwania i cel Twojego pobytu, w tym ewentualnego tranzytu do kraju trzeciego, oraz średnie ceny wyżywienia i zakwaterowania w państwach Schengen. Posiadane środki powinny uwzględniać także koszty podróży powrotnej.

  Przy wjeździe i podczas Twojego pobytu właściwe organy kontrolne mogą sprawdzać, czy posiadasz wystarczającą ilość środków finansowych lub czy jesteś w stanie uzyskać te środki legalnie. W celu ustalenia wysokości środków utrzymania brane są pod uwagę przepisy danego państwa.[4]

   

  Weryfikacja posiadania wystarczających środków finansowanych może być oparta na sprawdzeniu gotówki, czeków podróżnych i kart kredytowych. Deklaracje sponsoringu mogą być brane pod uwagę wyłącznie, jeżeli przewidziane są przez ustawodawstwo danego państwa. Ważność karty kredytowej może być zweryfikowana poprzez kontakt z podmiotem, który ja wydał bądź poprzez użycie innych narzędzi dostępnych na przejściu granicznym.

   

  Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 23 lutego 2015r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (9 marca 2015r. Dz. U. poz. 326 oraz z 2016r. Poz. 282) /link do strony/

   

   

  8. Czy podróżne ubezpieczenie medyczne jest konieczne przy wjeździe do strefy Schengen?

   

  Posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego nie jest obowiązkowe, nie mniej jednak rekomenduje się jego posiadanie.

   

   

  9. W jakich celach mogę podróżować do państw Schengen bez wizy?

   

  Możesz przyjechać jako turysta, w celu odwiedzenia rodziny bądź znajomych, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych, spotkaniach biznesowych i dziennikarskich, w celu leczenia medycznego, a także z powodu podjęcia krótkotrwałej nauki lub kursu oraz w każdej innej podobnej sytuacji.

  Do Polski możesz wjechać na podstawie paszportu biometrycznego bez wizy legitymując się  Kartą Polaka, jednakże jeżeli wjazd na terytorium RP i ciągły pobyt na nim lub kilka pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwałyby łącznie dłużej niż 90 dni w 180 dniowym okresie należy złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej.

   

   

  10. Czy potrzebuję wizy z prawem do pracy w strefie Schengen, jeśli praca ta nie będzie trwała dłużej niż 90 dni?

   

  Tak, większość Państw Członkowskich wymaga wizy i pozwolenia na pracę, nawet jeśli trwa ona krócej niż 90 dni. Dla uzyskania niezbędnych informacji wskazanym jest skontaktować się z ambasadą/konsulatem państwa, w którym zamierzasz podjąć pracę.

   

  Zasady wykonywania pracy w Polsce określone są w szczególności w art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z póź. zm.) /link do strony/ oraz  w § 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /link do strony/ Wiza nie jest wymagana, gdy posiadasz jeden z dokumentów wymienionych w tych aktach prawnych, a deklarowany przez Ciebie okres pobytu nie przekroczy 90 dni.

   

  W przypadku, gdyby pobyt na terytorium RP miał trwać ponad 90 dni w 180 dniowym okresie, należy złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej.

   

   

  11. Jeśli planuję odwiedzić przyjaciela lub krewnego mieszkającego w strefie Schengen, czy muszę przedstawić na przejściu granicznym bliższe informacje o tej osobie?

   

  Możesz zostać poproszony o przedstawienie szczegółowych informacji o tej osobie. Rekomenduje się posiadanie co najmniej adresu i numeru telefonu tej osoby.

   

   

  12. Czy będę potrzebował aplikować o wizę i/lub pozwolenie na naukę jeśli planuję podróż do strefy Schengen w celu podjęcia krótkotrwałej nauki?

   

  Nie potrzebujesz aplikować ani o wizę w celu podjęcia nauki, jeśli czas jej trwania nie przekroczy 90 dni w 180 dniowym okresie. Dla dłuższej nauki powyżej 90 dni będziesz potrzebował wizy krajowej. Zaleca się kontakt z ambasadą/konsulatem państwa, w którym zamierzasz podjąć naukę.

   

  W przypadku, gdyby pobyt na terytorium RP miał trwać ponad 90 dni w 180 dniowym okresie, należy złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej.

   

   

  13. Stosując zasady ruchu bezwizowego, czy mogę podróżować z jednego kraju strefy Schengen do drugiego?

   

  Pomiędzy państwami strefy Schengen oraz wykonującymi lub spełniającymi przepisy Schengen[5] nie ma kontroli na granicach. Jedynie w wyjątkowych przypadkach państwa te mogą zadecydować o czasowym ustanowieniu kontroli na swoich granicach[6]. W takim przypadku podlegać będziesz kontroli jak każda inna osoba (włączając w to obywateli UE). Jeśli spełnisz warunki wjazdu, Twoje prawo do podróżowania w strefie Schengen nie zostanie ograniczone.

   

  Kontrole graniczne obowiązują pomiędzy państwami Schengen a Bułgarią, Chorwacją, Cyprem i Rumunią oraz pomiędzy państwami Schengen a Wielką Brytanią i Irlandią.

   

   

  14. Jeśli pozostanę dłużej niż 90 dni (bez karty pobytu albo wizy długoterminowej) lub podejmę pracę bez stosownego zezwolenia, jakie mogą być tego konsekwencje?

   

  Obywatele spoza UE, którzy pozostają w strefie Schengen ponad 90 dni (bez karty pobytu lub wizy długoterminowej), naruszają prawo, co może spowodować orzeczenie zakazu wjazdu do strefy Schengen. Nielegalne podjęcie pracy bez stosownego zezwolenia może także skutkować zakazem wjazdu na terytorium Schengen. Możliwe jest również zastosowanie kary administracyjne.

   

   

  [1] Zniesienie obowiązku wizowego ma zastosowanie wyłącznie do europejskiego terytorium tego państwa.

  [2]Pobyt w tych państwach nie jest wliczany do całkowitego pobytu w strefie Schengen, Zamiast 90 dni limit  jest obliczany indywidualnie dla każdego z tych państw.

  [3] Niewyczerpująca lista dodatkowych dokumentów znajduje się w Aneksie 1 do Regulacji 562/2006 (Kodeks Graniczny Schengen): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429693745130&uri=CELEX:02006R0562-20131126

  [4] Niektóre Państwa Członkowskie ustanowiły kwoty pieniężne i zgłosiły je do Komisji Europejskiej:

  http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/borders_rights_en.htm#notifications   

  Zobacz także: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/lists_of_ms_notifactions_article_34_en.pdf  - strona 3

  [5] Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria

  [6] Np. kontrole graniczne zostały przywrócone we Francji w odpowiedzi na ataki terrorystyczne

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: