close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA - WYMAGANE DOKUMENTY

 • WIZA KRAJOWA D

   

  Jeśli planowany czas pobytu przekracza okres 90 dni (minimalnie – 91 dni) w okresie kolejnych 180, liczonym od daty pierwszego wjazdu, należy aplikować o wizę krajową D.

   

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

   

  • na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym (do 90 dni w okresie 180 dni).

   


   

  WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH DOKUMENTÓW DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ:

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony łacińskim alfabetem i podpisany ( w 37 i 38 punkcie) formularz ankiety wizowej( w przypadku nieletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny). W przypadku nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze iż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz, tak by twarz zajmowała 70-80- % zdjęcia. Fotografia ma przedstawiać osobę aplikującą bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami. Twarz nie może być przesłonięta włosami . W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać następujące kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Szczegółowe wymagania dotyczące fotografii zostały określone w art.10 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  • dokument podróży – paszport zagraniczny wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony na wizy. W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

   

  • kopia pierwszej strony z danymi personalnymi z paszportu zagranicznego oraz kopie stron z wizami państw Schengen otrzymanymi w ciągu ostatnich 3 lat.

   

  • ubezpieczenie zdrowotne , ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniejszą niż 30.000 EURO. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną  - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku wizy wielokrotnej – polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu.

   

  Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa powinna być wystawiona przez ukraińską firmę ubezpieczeniową (dane firm uprawnionych do wystawiania polis znajdują się na stronie internetowej Wydziału Konsularnego w Kijowie) lub polską firmę ubezpieczeniową. Należy także przedłożyć oryginał i kopie potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie, zawierające dane osobowe wnioskodawcy lub numer polisy.

   

  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z decyzją Rady Najwyższej Ukrainy dotyczącej paszportów, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu wewnętrznego, w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska.

   

  • jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Akt urodzenia (oryginał i kserokopia). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.

   


   

  Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z tabelą opłat (wizy krajowe dla obywateli Ukrainy są zwolnione z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ich wydanie).

   


   

  Konsulat Generalny w Łucku informuje ponadto, że wnioski wizowe od posiadaczy Karty Polaka są przyjmowane bez uprzedniej rejestracji bezpośrednio w siedzibie Urzędu (Łuck, ul. Dubniwska 22b w godz. 09.00-11.00.

   

  W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl na odpowiednią kategorię wizy. Niewypełnienie formularza w systemie e-konsulat może skutkować nieprzyjęciem wniosku.

   


   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE CEL I WARUNKI PLANOWANEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP

   

  1. W CELU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJACYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY - informacja aktualna do 31.10.2018:

   

  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oświadczenie winno być  wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; pełne dane osobowe, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

   

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  1a. W CELU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM
  6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY

   

  Oryginał i kopia Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce i wpisane do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Oświadczenie powinno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; pełne dane osobowe, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

   

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce pełnoletni obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. O W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

  1b. W CELU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM
  9 MIESIĘCY W ROKU KALENDARZOWYM (TZW. PRACA SEZONOWA)

  Oryginał i kopia zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce. Zaświadczenie powinno być wydane na druku urzędowym i zawierać następujące dane: organ wydający zaświadczenie, sygnaturę, datę wystawienia, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; pieczęć urzędową; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i jego dane teleadresowe, informacje o cudzoziemcu (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo); informacje dotyczące pracy sezonowej (miejsce wykonywania, podstawa prawna, wymiar czasu pracy, proponowana wysokość wynagrodzenia brutto, zakres podstawowych obowiązków); data wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres/y pracy.

   

  Na podstawie zaświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te  mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

   

  2. W CELU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 12 MIESIĘCY W CIĄGU JEDNEGO ROKU

   

  Uzyskanie tego typu wizy możliwe będzie po okazaniu Zezwolenia na pracę, wydanego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane.

  Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika,  data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

   

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin w Polsce bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

   

   

  3. W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, STACJONARNYCH STUDIÓW WYŻSZYCH LUB STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLSKICH UCZELNIACH, W INSTYTUTACH NAUKOWYCH PAN LUB INSTYTUTACH BADAWCZYCH

   

  • umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji.

  • Świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni

  Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

  4. W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ NAUKOWCÓW

   

  • oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

  Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

  5. W CELU PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELE

   

  • kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu

  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  • wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  6. W CELU ODBYCIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA

   

  • Pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą oraz legitymacja studencka.

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

  7. W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 9 I 10 USTAWY

   

  • zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin.

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

  8. W CELU UDZIAŁU W STAŻU BĘDĄCYM CZĘŚCIĄ PROGRAMU STUDIÓW

   

  • oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty.

   

  • Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

   

  9.W CELU KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA:

   

  • oryginał i kopia Karty Polaka.

   

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową.

   

  Współmałżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci posiadaczy Karty Polaka mogą ubiegać się o wydanie krajowej wizy typu D, z terminem pobytu na terenie Polski - 100 dni. Okres ważności wizy w tym przypadku zależy od okresu ważności wizy współmałżonka (rodzica) wydanej na podstawie Karty Polaka.

   

  • Pisemne oświadczenie posiadacza Karty Polaka
  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku rodzinnym
  • kopia ważnej wizy posiadacza Karty Polaka
  • kopia Karty Polaka współmałżonka (rodzica)

   

   

  10. W CELU PRZYBYCIA NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAKO CZŁONEK NAJBLIŻSZEJ RODZINY OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W POLSCE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY UZYSKANY NA PODSTAWIE KARTY POLAKA

   

  - oryginał i kopia decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały;

  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

   

  Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków i dzieci.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: