close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROGRAMY STYPENDIALNE

 • Programy stypendialne dla obywateli Ukrainy

   

   

  Program stypendialny dla Polonii

   

  Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

   - w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny,

   - w przypadku studiów II stopnia - maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia.

  Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/26-program-stypendialny-dla-polonii

   

   

  Program Stypendialny im. Stefana Banacha

   

  Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 

  Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan), którzy:

  • są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub
  • ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16) oraz
  • znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/25-program-stypendialny-im-stefana-banacha

   

   

  Stypendia Wschodnie

   

  Celem utworzenia „Stypendiów Wschodnich”, pochodzących z funduszy budżetowych RP, jest to aby Studia Wschodnie mogły służyć nie tylko kształceniu nowych młodych, dobrze przygotowanych kadr polskich specjalistów „od spraw wschodnich”. Równie ważnym celem staje się to, aby Studia Wschodnie mogły kształcić także młodych specjalistów z innych krajów, zwłaszcza krajów ościennych i aby wspólnie, Polacy i ich koledzy, mogli tu w Warszawie studiować zagadnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu.

  Do dotychczasowych konkursów zgłosiło się łącznie prawie 1000 kandydatów z 22 krajów.  Studium gości lub gościło łącznie 250 stypendystów, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001–2012 z: Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Słowacji, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.

  Od kandydatów ubiegających się o stypendium na studia oczekuje się:

  – wiek do 30 lat

  – ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty).

  – dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.

  – znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

  Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

  Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

  Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach:

  a) Europa Wschodnia,

  b) Rosja,

  c) Kaukaz,

  d) Azja Środkowa,

  e) Europa Środkowa,

  f) Bałkany.

  W ramach “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach stałej katedry „University of Warsaw-Fulbright Distinguished Chair in East European Studies”.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendia-wschodnie/

   

   

  Program Stypendialny dla Młodych Naukowców

   

  Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Azji Centralnej i Kaukazu. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

  W Programie biorą udział osoby, mające już pewne osiągnięcia naukowe. Dotychczasowa działalność daje stypendystom największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce wiedzy w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie, a także ogólną orientację w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku. Aplikanci zazwyczaj są doktorantami, młodymi wykładowcami lub absolwentami studiów wyższych, i planują kontynuować naukę po powrocie do kraju. Dzięki temu będą mogli dalej przenosić zdobytą wiedzę i szerzyć ją w kraju pochodzenia.

  Od kandydata wymagana jest również znajomość języka polskiego w stopniu gwarantującym rozumienie wykładów z wybranej przez niego dziedziny i korzystanie z literatury przedmiotu. Istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu osób ze słabą znajomością języka polskiego, wówczas jednak są one zobowiązane do intensywnej nauki języka od momentu powiadomienia o wynikach konkursu oraz zostają automatycznie skierowane na adaptacyjny kurs języka polskiego w Warszawie.

  W Programie biorą udział osoby, które mają szansę pełnić w przyszłości ważne role w kształtowaniu polityki i życia publicznego własnych krajów. Kształcenie młodych naukowców, którzy często sami już są wykładowcami lub w przyszłości zamierzają kształcić innych, daje szansę osiągnięcia długofalowych i trwałych wyników. Dlatego tak ważne jest odpowiednie ukierunkowanie ich poprzez opiekę specjalistów. Opiekę naukową nad stypendystami sprawują specjaliści z dziedzin zainteresowań stypendystów. Opiekunowie naukowi są również promotorami prac końcowych stypendystów.

  Corocznie uczestniczy w Programie ok. 70 stypendystów, młodych naukowców, humanistów, którzy w czasie dziewięciomiesięcznego stażu w najlepszych polskich szkołach wyższych podnoszą swoje kwalifikacje. Ogółem od początku trwania programu wzięło w nim udział ponad 500 osób.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/

   

   

  Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

   

  Stypendia w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda są przeznaczone dla kandydatów z krajów Europy Wschodniej, zajmujących się praktycznie bądź teoretycznie kwestiami przekształceń, zwłaszcza ekonomicznych, państw i społeczeństw po komunizmie.

  Organizatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a patronem Lane Kirkland, zmarły latem 1999 r., legendarny przywódca amerykańskich związków zawodowych, który popierał „Solidarność” i wspomagał ją w latach podziemia. Popierał także aspiracje wolnościowe narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

  W pierwszym roku, pilotażowym, Stypendia przeznaczone były dla kandydatów z Ukrainy. Studium – jako Realizator Programu zorganizowało Program i gościło w Polsce 12 stypendystów, którzy przez rok akad. 2000/2001 uzupełniali swoją wiedzę w różnych instytutach i uczelniach Warszawy i zakończyli swój pobyt przedstawieniem prac dyplomowych.

  Od 2001 r. program był rozszerzany na inne kraje regionu. Jest wzorowany na doświadczeniach amerykańskiego Programu Fulbrighta i rzeczywiście ma szansę odegrać podobną rolę dla kandydatów z krajów naszego regionu, którzy dzięki niemu mają szansę otrzymania w Polsce stypendium wyjątkowej wagi i wyjątkowego znaczenia.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu w całej Polsce jest obecnie Fundacja Liderzy Przemian. Studium pozostaje koordynatorem Programu w Warszawie.

  W kolejnych latach Program rozwijał się i przyjmował coraz większe grupy stypendystów. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 700 stypendystów.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-im-lane-kirklanda/

   

   

  Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

   

  Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

  Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem programu jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

  Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

  Dotacja umożliwia jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendium-im-krzysztofa-skubiszewskiego/

   

   

  Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

   

  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia magisterskie i podyplomowe przyznawane wybranym studentom na 1 lub 2 semestry (w przypadku stypendiów magisterskich w ramach programu In-Coming stypendium może zostać przyznane na okres od 1 do 4 semestrów). O stypendium mogą ubiegać się obywatele następujących krajów i terytoriów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. W momencie składania wniosku wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów. Dostępne są różne programy stypendialne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org/scholarships

   

   

  Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia"

   

  Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia" przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

  O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny:

  • film,
  • fotografia,
  • konserwacja zabytków,
  • literatura/przekład,
  • muzyka,
  • sztuki wizualne,
  • teatr,
  • krytyka sztuki, teatru i filmu.

  Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

  Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia

   

   

  Projekt „Teraz Wrocław”

   

  Program Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) działa od 2006 roku. Powstał z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1500 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

  Projekt „Teraz Wrocław” jest inicjatywą niekomercyjną. Oferuje:

  • Możliwości podjęcia bezpłatnych studiów także dla osób nieposiadających Karty Polaka na jednej z renomowanych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
  • Bezpłatne konsultacje dotyczące rekrutacji prowadzone przez wykwalifikowany zespół w ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim językach,
  • Bezpłatny udział w projekcie oraz informacyjne wsparcie,
  • Uproszczoną procedurę rekrutacyjną i pomoc w kontaktach z uczelnią.

  Ponadto, na stronie programu przyszli studenci znajdą mnóstwo praktycznych informacji, dotyczących przygotowań do przyjazdu do Polski i studiów, przydatne rady, które pomogą poczuć się we Wrocławiu, jak w domu.

  Rekrutacja w ramach „Teraz Wrocław” startuje co roku w maju. Aby zakwalifikować się do projektu, należy posiadać świadectwo dojrzałości (lub dyplom licencjacki) oraz dobrze znać język polski.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: www.study-in-wroclaw.pl

   

   

  Study Tours to Poland

   

  To nie program stypendialny, ale warto o nim tutaj wspomnieć. Stwarza on bowiem możliwość studentom z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej  poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych.

  STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach zapraszani są wyróżniający się studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt-Petersburg) do udziału w wizytach studyjnych w Polsce.

  Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w  11-osobowych grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią. Corocznie Polskę odwiedza ponad 200 osób.

  Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://www.studytours.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: