close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • КАРТА ПОЛЯКА

 •  

   

   

   

   

  Tekst Ustawy o Karcie Polaka

  Tekst Ustawy o zmianie Ustawy o Karcie Polaka

   

   

  I N F O R M A C J A
  w sprawie Karty Polaka

  W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280) uprzejmie informujemy zainteresowanych obywateli Ukrainy - Polaków oraz osoby polskiego pochodzenia, że od dnia 29 marca 2008 r. rozpoczyna pracę w Konsulacie Generalnym RP w Łucku zespół ds. Karty Polaka.

  Karta Polaka jest dokumentem
  potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?
  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Ukrainy, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:
  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury  polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego,
  nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.
  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Uwaga!
  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka
  Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG RP w Łucku www.luckkg.polemb.net
   
  Prosimy wypełnić wniosek zgodnie z „objaśnieniami" dołączonymi do wniosku.
  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu.

  Uwaga!
  Podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.

  Skompletowanie dokumentów

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. Np. gdy wnioskodawca ma jednego z rodziców Polaka, wystarczy tylko jeden dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.
  Należy skopiować paszport zagraniczny (strony ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania).
  Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów, które wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

  Uwaga!
  Wnioski o przyznanie Karty oraz dokumenty przyjmuje wyłącznie konsul
  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
  (obwody: wołyński, rówieński i żytomierski)

  Prosimy zatelefonować do KG RP w Łucku i umówić się z konsulem na rozmowę;
  tel.
  (+380332) 280-640
  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:
  - wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  - oryginały i kserokopie dokumentów;
  - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

  Uwaga!
  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń. Na miejscu nie będzie możliwe dokonywanie jakichkolwiek poprawek i uzupełnień. W przypadku błędnie wypełnionych wniosków - konieczne będzie zaczynanie całej procedury od początku - w nowym terminie, wg nowej kolejności.

  UWAGA!
  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.
  Przedłoży do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego.

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

  Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

  Uwaga!
  Zespół ds. Karty Polaka przyjmuje w KG RP w Łucku
  od wtorku do piątku
  w godzinach 9-14

   

  Print Print Share: